12/01/2012

-Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 (Ν. 193(Ι)/2011)

308


004172053.pdf


Εκτακτη Εισφορα Τροπ

Όχι