09/12/2015

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014

166


tropopoiisi 2014


απαγορευση

Όχι