09/06/2017

Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2017 (Ν.47(Ι)/2017

50


Ν 47(Ι)2017 Αποσπάσεις δημ υπαλλ και υπαλλ οργαν δημ δικ.pdf


νομος αποσπασεις

Όχι