09/12/2015

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν.157(Ι)/2014)

167


tropopoiisi 2014 2


απαγορευση

Όχι