09/12/2015

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2013 (Ν.169(Ι)/2013)

168


Ν 169


απ

Όχι