05/04/2017

Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016-Ν.70(ι)/2016

164


Νόμος Ν.70(i).2016.pdf


Νόμος, Απασχόληση

Όχι