27/10/2017

Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 110(Ι)/2017)

401


ο περί Αξιολόγησης 2017.pdf


peri aksiol

Όχι