27/08/2020

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, Ν. 98(Ι)/2020


Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος

172


2020- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.pdf2020- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.pdf


τροποποιητικός

Όχι