09/12/2015

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2013 (Ν.153(Ι)/2013)

168


tropopoisi n 153


απαγορευση τροπ 2013

Όχι