05/09/2019

Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίς και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2019. Ν.99(ι)/2019

51


Νόμος 99(ι)_2019.pdfΝόμος 99(ι)_2019.pdf


νόμος απόσπαση

Όχι