11/01/2013

-Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2012 (Ν.184(Ι)/2012)

313


184_2012.pdf


184

Όχι