08/11/2017

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του
2017 (ΚΔΠ 329/2017) (Καν. 11, 17 και 38)

109


ΚΔΠ 329-2017 Τροποποίηση Κανονισμών 11-17-38.pdfΚΔΠ 329-2017 Τροποποίηση Κανονισμών 11-17-38.pdf


Οικονομικά ωφελήματα

Όχι