25/01/2013

-Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 531/2012)

169


χρονος εργασίας.pdf


κδπ 531/2012

Όχι