02/03/2018

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποοιητικοί Κανονισμοί του 2017(Κ.Δ.Π. 327/2017)

141


2017.13.10 κδπ αδειων.pdf2017.13.10 κδπ αδειων.pdf


χορήγηση αδειών

Όχι