Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση Λειτουργών στο Υφυπουργείο Τουρισμού, για απασχόληση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων, Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Επενδύσεων (Ημερομηνία Λήξης υποβολής αιτήσεων: 28.11.2019)Το Υφυπουργείο Τουρισμού γνωστοποιεί την ανάγκη για απόσπαση δύο Λειτουργών για ενίσχυση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων, Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Επενδύσεων.

Η εν λόγω απασχόληση αφορά περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη τρία (3) έτη. Ο τόπος απασχόλησης των εν λόγω θέσεων είναι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υφυπουργείου Τουρισμού στη Λευκωσία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνιμοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου Λειτουργοί που απασχολούνται στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου που αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα, οι οποίοι κατέχουν θέση από την Κλίμακα Α8 μέχρι τη Α12 και κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προσόντα:

Για την πρώτη θέση:

1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος στην Πολιτική Μηχανική που να επιτρέπει στον κάτοχο να εγγραφεί ως Πολιτικός Μηχανικός με βάση τις πρόνοιες του Νόμου για τους Αρχιτέκτονες και τους Πολιτικούς Μηχανικούς.

Για τη δεύτερη θέση:

1. (α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος στην Πολιτική Μηχανική που να επιτρέπει στον κάτοχο να εγγραφεί ως Πολιτικός Μηχανικός με βάση τις πρόνοιες του Νόμου για τους Αρχιτέκτονες και τους Πολιτικούς Μηχανικούς.

ή

(β) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος Επιμετρητή Ποσοτήτων (Quantity Surveyor) με βάση τις πρόνοιες του Νόμου για τους Επιμετρητές Ποσοτήτων.

ή

(γ) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική που να επιτρέπει στον κάτοχο να εγγραφεί ως Αρχιτέκτονας με βάση τις πρόνοιες του Νόμου για τους Αρχιτέκτονες και τους Πολιτικούς Μηχανικούς.

Και για τις δύο θέσεις:

2. Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στους οικείους κλάδους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

3. Mεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου master διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη Λιμενολογία ή την Ακτομηχανική αποτελεί πλεονέκτημα.

4. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετής εμπειρία στη διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης θαλάσσιων έργων αποτελεί πλεονέκτημα.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

i. Διαχειρίζεται, παρακολουθεί τις συμβάσεις και εφαρμόζει σχετικές Νομοθεσίες για τα Μεγάλα Έργα.

ii. Διαχειρίζεται τεχνικά θέματα στη Μαρίνα Λάρνακας, στο Συνεδριακό Κέντρο, όπως και τα υποστατικά που ανήκουν/τυγχάνουν διαχείρισης στο/από το Υφυπουργείο, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, ετοιμασία μελετών, οργάνωση, επίβλεψη, έλεγχος κατασκευαστικών εργασιών, επενδυτική προοπτική των έργων.

iii. Συλλέγει στοιχεία για έργα τουριστικής ανάπτυξης, εκτελεί χωρομετρήσεις και ετοιμάζει μελέτες για έργα τουριστικής υφής που περιλαμβάνουν κατασκευαστικά σχέδια, προδιαγραφές, δελτία ποσοτήτων, στατικούς υπολογισμούς, κλπ.

iv. Οργανώνει και επιβλέπει την εκτέλεση, καταμέτρηση και συντήρηση έργων τουριστικής ανάπτυξης.

v. Ελέγχει την πρόοδο ανέγερσης έργων τουριστικής ανάπτυξης.

vi. Ελέγχει την ορθότητα, στατική επάρκεια, ποιότητα και νομιμότητα των έργων / εργασιών προς παράδοση/παραλαβή.

vii. Εκπονεί ή αξιολογεί και κάνει συστάσεις πάνω σε τεχνοοικονομικές μελέτες, προσφορές και συμβόλαια σχετικά με θέματα της ειδικότητας του.

viii. Τηρεί αρχείο καταγραφής και προβαίνει σε παρακολούθηση βάσει της Σύμβασης μεταξύ του Υφυπουργείου Τουρισμού και εκάστου Δικαιούχου Έργου.

ix. Εκτελεί επιτόπιες επισκέψεις στις τουριστικές αναπτύξεις.

x. Ετοιμάζει πλήρεις αναφορές παρακολούθησης για το κάθε έργο / εργασία που του ανατίθεται να εκτελέσει.

xi. Παρέχει γενική συμβουλευτική καθοδήγηση επί των εξειδικευμένων θεμάτων.

xii. Καθοδηγεί τον ιδιωτικό τομέα για την εκτέλεση έργων τουριστικής ανάπτυξης και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

xiii. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.


Σημ. Η αναφορά σε έργα τουριστικής ανάπτυξης και, κατ’ επέκταση, οι ευθύνες και αρμοδιότητες που περιγράφονται πιο πάνω καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των έργων που εμπίπτουν κάτω από την αρμοδιότητα και διαχείριση του Υφυπουργείου Τουρισμού, ήτοι τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα έργα που (θα) διαχειρίζεται ή ανήκουν σε αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 28.11.2019. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Παναγιώτη Χατζηλοΐζου στο 22691277.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 0322(3) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Λειτουργό στη Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Οργανισμών.pdfCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/09/2020 01:45:01 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού