ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση/ μετάθεση ενός (1) Λειτουργού από το μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση στην Διπλωματική Αποστολή στη Γενεύη, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 9/7/2021)
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών επιθυμεί να γνωστοποιήσει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για απασχόληση ενός (1) μόνιμου λειτουργού για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Γενεύη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπηρετούν /απασχολούνται σε οποιαδήποτε βαθμίδα της συνδυασμένης Κλίμακας Α8,Α10 και Α11 και να ανήκουν είτε στο μόνιμο εναλλάξιμο επιστημονικό προσωπικό, είτε στο μόνιμο μη εναλλάξιμο επιστημονικό προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Γαλλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Delf-B1).
3. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στις διεθνείς σχέσεις, νομικές σπουδές, πολιτικές επιστήμες, οικονομικά, ιστορία, γλώσσες/γλωσσολογία.
4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε σε ένα από τα πιο πάνω θέματα της παραγράφου 3 θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
5. Προηγούμενη εμπειρία σε διεθνείς οργανισμούς ή πολυμερείς αντιπροσωπείες όπως η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Ο/Η υπάλληλος που θα επιλεγεί, ανάλογα με τα προσόντα του, θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα - ευθύνες:

1. Κάλυψη διάφορων και διαφορετικών σε θεματολόγιο διεθνών οργανισμών και συντονισμό με αρμόδια Υπουργεία στη Λευκωσία για προβολή/υπεράσπιση θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που χρήζει τόσο οριζόντια, όσο και κατά βάθος επίγνωση αριθμό θεμάτων, όσο και ευελιξία στο χειρισμό θεματολογίου. Συγκεκριμένα, η κάλυψη των διαφορετικών διεθνών οργανισμών θα συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θέματα όπως τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Υγεία, Εμπόριο, Περιβάλλον και ότι άλλο προκύψει, με καθοδήγηση και οδηγίες του Αρχηγού της Διπλωματικής Αποστολής.

2. Ετοιμασία σημείων παρεμβάσεων, ομιλιών, πρακτικών, καθώς και άλλων καθηκόντων, όπως επαφές με προσωπικό διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ, καθώς και διπλωμάτες από ξένες Αντιπροσωπείες, υπό τις οδηγίες του Αρχηγού της Διπλωματικής Αποστολής.

3. Συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Αντιπροσωπείας υπό τις οδηγίες του/της Μόνιμου Αντιπροσώπου.

4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

5. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2020, και ειδικότερα με την παράγραφο (6) (β) του υπό αναφορά άρθρου, για την χρονική διάρκεια υπηρεσίας υπαλλήλου σε Διπλωματική ή άλλη Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, εφαρμόζονται οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί.

Στον/Στην λειτουργό που θα επιλεγεί θα καταβάλλονται όλα τα επιδόματα που καθορίζονται σύμφωνα με την νομοθεσία, όπως αυτά καθορίζονται κατά καιρούς, για τα μέλη των αποστολών στο εξωτερικό. Θα αναληφθούν, επίσης, τα έξοδα μετάβασής του καθώς και της οικοσκευής του, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 9/7/2021.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γιώργο Παρασκευά, στο Υπουργείο Εξωτερικών στο τηλέφωνο 22651145.Σχετικά Αρχεία:

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού