ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνείς Συνεργασίες / Συμφωνίες


Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας


Το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελλάδας αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα πολυεπίπεδης διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών συμφώνησαν στην ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και συνυπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Το Πρωτόκολλο αυτό κυρώθηκε από Νόμο (15(ΙΙΙ)/2007) που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 4/5/2007 (Φύλλο 4085).

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας τα δύο Υπουργεία:

  • θα συνεργάζονται αναφορικά με την προετοιμασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων για την:
· Οργανωτική αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών
· Απλούστευση της νομοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών
· Βελτίωση μεθόδων εργασίας και εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών
· Ορθολογική διαμόρφωση των επιπέδων στελέχωσης
· Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
· Βελτίωση της εικόνας της δημόσιας διοίκησης.
  • Θα διοργανώνουν επιμορφωτικά προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία θα απευθύνονται σε δημόσιους λειτουργούς ή/και σε προσωπικό του ημιδημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τόσο των δύο χωρών όσο και της ευρύτερης περιοχής τους
  • Θα προωθούν την έρευνα στον τομέα της δημόσιας διοίκησης μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής κοινών ερευνητικών προγραμμάτων
  • Θα προωθούν την εγκαθίδρυση σε συστηματική βάση μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών και αξιοποίησης εμπειριών σε θέματα δημόσιας διοίκησης
  • Θα προωθούν την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών για τη μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων δημόσιας διοίκησης.

Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας ενεργεί το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενώ από την πλευρά της Ελλάδας η Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.Σχετικά Αρχεία:

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού