ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στο Υφυπουργείο Τουρισμού, για απασχόληση στον Κλάδο Διασφάλισης Ποιότητας
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/6/2021)
Το Υφυπουργείο Τουρισμού γνωστοποιεί την ανάγκη για απόσπαση πέντε (5) εργαζομένων για ενίσχυση του Κλάδου Διασφάλισης Ποιότητας.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα αποσπαστούν στο Υφυπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο του Περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 (Ν.47(Ι)/2017), των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017 και του περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2019 (Ν.99(Ι)/2019), ανάλογα με την περίπτωση.

Η εν λόγω απασχόληση αφορά περίοδο δύο (2) ετών. Ο τόπος απασχόλησης των εν λόγω εργαζομένων είναι στις επαρχίες Λευκωσίας (2 θέσεις), Λάρνακας (1 θέση) και Αμμοχώστου (2 θέσεις).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν εργαζόμενοι που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι κατέχουν θέση στην Κλίμακα Α8-10-11 και πληρούν διαζευκτικά τα ακόλουθα προσόντα:

(1) Πτυχίο στα τουριστικά ή ξενοδοχειακά επαγγέλματα.

(2) Πτυχίο φιλολογίας ξένων γλωσσών.

(3) Πτυχίο αρχαιολογίας.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Επιθεώρηση, διεξαγωγή ελέγχου και μέριμνα για τη διασφάλιση της ποιότητας των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, των Κέντρων Αναψυχής, των Τουριστικών Γραφείων, των Ξεναγών και του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος, μέσα από την εφαρμογή των προνοιών και των διατάξεων των Νόμων και Κανονισμών και τη Στρατηγική Ποιότητας της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Σημ. H φύση των καθηκόντων της θέσης συνεπάγεται απασχόληση εκτός από το συνηθισμένο ωράριο εργασίας του Υφυπουργείου ή/και με ειδικό ωράριο, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών για κάθε εβδομάδα.

Σε περίπτωση επιλογής εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας, αυτοί θα μετακινηθούν / μετατεθούν στο πλαίσιο του περί της Ρύθμισης της Απασχόληση Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 18.6.2021. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο Σάββα Χατζηκύρου στο τηλέφωνο 22691281.Σχετικά Αρχεία:

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού