Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση/ μετάθεση από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση του στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/6/2021)
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών επιθυμεί να γνωστοποιήσει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για απασχόληση ενός (1) μόνιμου λειτουργού για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπηρετούν /απασχολούνται σε οποιαδήποτε βαθμίδα των Κλίμακων Α2, Α5 και Α7(ii) ή Α8-Α9(i) ή A10(i) και να ανήκουν είτε στο μόνιμο εναλλάξιμο προσωπικό, είτε στο μόνιμο μη εναλλάξιμο προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Πολύ καλή της Αγγλικής γλώσσας.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Σημ.: Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα που αφορούν την τήρηση αρχείου, διεκπεραίωση λογιστικών, διοικητικών και οργανωτικών καθηκόντων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ο/Η υπάλληλος που θα επιλεγεί, ανάλογα με τα προσόντα του, θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα - ευθύνες:

· Έλεγχος, Εποπτεία και εκτέλεση όλης της λογιστικής εργασίας στη ΜΑΝΥ. Ετοιμασία και παρακολούθηση προϋπολογισμού, εκτέλεση και έλεγχο όλων των πληρωμών, καταβολή όλων των σχετικών επιδομάτων στους λειτουργούς της ΜΑΝΥ&ΓΠ καθώς και έλεγχο και ετοιμασία του μισθολογίου

· Εξόφληση Χορηγήσεων και Συνεισφορών ΚΔ προς Ταμεία ΟΗΕ ή/και άλλους Οργανισμούς

· Εκτέλεση των Διοικητικών Θεμάτων ΜΑΝΥ και θεμάτων Επιτόπιου Προσωπικού (Συμβάσεις, Όροι Απασχόλησης, Διαδικασίες Πρόσληψης και Τερματισμού Απασχόλησης, Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου)

· Διαδικασίες Μεταφοράς Οικοσκευής Λειτουργών ενόψει μετάθεσης από ΜΑΝΥ

· Θέματα Στέγασης, Συντήρησης και Ασφαλιστικής Κάλυψης των Κτιρίων Γραφείων ΔΑ και Πρεσβευτικής Κατοικίας

· Θέματα Συντήρησης και Ασφαλιστικής Κάλυψης του Υπηρεσιακού Οχήματος ΜΑΝΥ

· Θέματα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης του προσωπικού και διαδικασίες για τη σύναψη, σε ετήσια βάση, Ασφαλιστικού Συμβολαίου με τοπική εταιρεία για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς το προσωπικό που υπηρετεί στις ΔΑ στην Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον

· Θέματα Επιδοτούμενων από ΚΔ Ασθενών που αποστέλλονται για θεραπεία σε Ιατρικά Κέντρα στην Νέα Υόρκη

· Θέματα που αφορούν έκτακτες εργασίες συντήρησης στα ιδιόκτητα κτίρια της ΜΑΝΥ


· Θέματα ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

· Θέματα που αφορούν τα προγραμματιζόμενα έργα συντήρησης των κτιρίων, τόσο κατά την προετοιμασία τους (εξεύρεση εταιρειών κλπ), όσο και κατά τη διάρκεια των συμβάσεων (επικοινωνία με τους Προσφοροδότες/ Αναδόχους, πραγματοποίηση πληρωμών κλπ) και ενημέρωση της Ομάδας Έργου

· Τήρηση Προσωπικών Φακέλων των μελών του προσωπικού MANY

· Οποιαδήποτε άλλη εργασία/καθήκοντα ανατεθούν από ιεραρχία ΜΑΝΥ

Τα πιο πάνω καθήκοντα/ ευθύνες απαιτούν όπως το άτομο που θα επιλεγεί να είναι σε θέση να γνωρίζει τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας εφόσον θα καλείται μα συνεργάζεται με διάφορα Τμήματα της Κυβέρνησης. Θα πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να διερευνά και να ερμηνεύει την τοπική νομοθεσία, καθώς θα χειρίζεται θέματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν τόσο το προσωπικό όσο και τις κτηριακές εγκαταστάσεις, όπου οι διαδικασίες διέπονται σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2020, και ειδικότερα με την παράγραφο (6) (β) του υπό αναφορά άρθρου, για την χρονική διάρκεια υπηρεσίας υπαλλήλου σε Διπλωματική ή άλλη Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, εφαρμόζονται οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί.

Στον/Στην λειτουργό που θα επιλεγεί θα καταβάλλονται όλα τα επιδόματα που καθορίζονται σύμφωνα με την νομοθεσία, όπως αυτά καθορίζονται κατά καιρούς, για τα μέλη των αποστολών στο εξωτερικό. Θα αναληφθούν, επίσης, τα έξοδα μετάβασής του καθώς και της οικοσκευής του, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 28/6/2021.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Γιώργο Παρασκευά, στο Υπουργείο Εξωτερικών στο τηλέφωνο 22651145.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1700(16) - Αίτηση για απόσπαση στη ΜΑΝΥ.pdfCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/07/2021 08:00:20 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού