Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/06/2021)Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) γνωστοποιεί την ανάγκη για απόσπαση ενός (1) Λειτουργού για εκτέλεση καθηκόντων σε σχέση με τη διοίκηση και θέματα ανθρώπινου δυναμικού (επιπέδου Κλ. Α8, Α10 και Α11).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που απασχολούνται στη Δημόσια Υπηρεσία ή μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου που αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα, οι οποίοι κατέχουν θέση Λειτουργού (Κλίμακα Α8- Α11) με προηγούμενη πείρα στα καθήκοντα της θέσης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικές Επιστήμες - Χρηματοοικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Πληροφορική, Κλασικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), (Σημ.: Ο όρος " πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Εξαετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, εκ των οποίων τετραετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των σχετικών εργασιακών και συναφών νομοθεσιών αποτελούν πλεονέκτημα.

Καθήκοντα & Ευθύνες:

Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την διοίκηση και εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται, της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμούς και τη διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας. Εκτελεί επιπρόσθετα καθήκοντα που αφορούν την διαχείριση των θεμάτων που εμπίπτουν στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού.

Ο υπάλληλος που θα επιλεγεί θα αποσπαστεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 [Ν.47(Ι)/2017].

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 15/06/2021. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22897141.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3016 Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Λργό στο ΚΟΑ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.pdfCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/07/2021 08:00:20 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού