Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Τομέας Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Εναλλάξιμου ΠροσωπικούO Τομέας Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Εναλλάξιμου Προσωπικού είναι αρμόδιος για την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και στην όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του εναλλάξιμου προσωπικού (Γενικό Διοικητικό, Γενικό Γραμματειακό και Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό) καθώς στην επίτευξη ορθολογικής στελέχωσης των Υπηρεσιών με το προσωπικό αυτό. Οι αρμοδιότητες του Τομέα περιλαμβάνουν:

 • Διεξαγωγή επισκοπήσεων προσωπικού και μελετών οργάνωσης και στελέχωσης, για την επίτευξη ορθολογικής στελέχωσης των Υπηρεσιών με διοικητικό προσωπικό, γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό και την αποτελεσματική αξιοποίηση του εναλλάξιμου προσωπικού, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας.
 • Προετοιμασία και Έλεγχος κατά την προετοιμασία Προϋπολογισμών Υπουργείων/ Υπηρεσιών για θέματα που αφορούν στη δημιουργία νέων/ πρόσθετων θέσεων, κατάργηση θέσεων, αναβαθμίσεις κτλ. για το μόνιμο και έκτακτο εναλλάξιμο προσωπικό.
 • Εξέταση αιτημάτων για Δημιουργία μόνιμων Εναλλάξιμων θέσεων (και απασχόληση έκτακτου προσωπικού).
 • Σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικών Επιτροπών για την πλήρωση κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής εναλλάξιμου προσωπικού.
 • Συμμετοχή στην Επιτροπή Εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων για πρόσληψή τους ως εκτάκτων για το εναλλάξιμο προσωπικό.
 • Διαχείριση προσλήψεων εναλλάξιμου προσωπικού (μονίμων και εκτάκτων).
 • Διαχείριση μετακινήσεων/ μεταθέσεων εναλλάξιμου προσωπικού.
 • Διαχείριση περιπτώσεων πειθαρχικών παραπτωμάτων εναλλάξιμου προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία.
 • Μέριμνα για την ανάπτυξη του εναλλάξιμου προσωπικού μέσω προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών τους και τη διοργάνωση σε συνεργασία με την ΚΑΔΔ σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Μέριμνα για την εφαρμογή κοινών αρχών αρχειοθέτησης και την εξάπλωση και χρήση του e-OAS (Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου) στη δημόσια διοίκηση (εκπαίδευση και προετοιμασία θεματικού).
 • Τήρηση καταστάσεων και άλλων στοιχείων εναλλάξιμου προσωπικού (μόνιμου και έκτακτου).
 • Διαχείριση και εκπαίδευση για διαβαθμισμένα έγγραφα και για διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ.
 • Μέριμνα για την ύπαρξη ρολογιών μέτρησης χρόνου εργασίας υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης (προμήθεια, συντήρηση).
 • Μέριμνα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ (PSI) για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα (βλ. επίσης κάτω από την ενότητα "Νομοθεσία-Νόμοι-Κανονισμοί για τη σχετική νομοθεσία: "Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών στο Δημόσιο Τομέα Νόμος του 2006 (Ν.132(Ι)/2006) και τα Διατάγματα
Κ.Δ.Π. 267/2010, Κ.Δ.Π. 517/2007)

Προϊστάμενος του Τομέα Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Εναλλάξιμου Προσωπικού :
κ. Πατρίνα Ταραμίδου, Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός Γ.Δ.Π

Λειτουργός Επικοινωνίας Τομέα:
κ. Μαριάννα Χαριλάου, Διοικητικός Λειτουργός Γ.Δ.Π.
Τηλ. 22 601582
email: mcharilaou@papd.mof.gov.cyCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 28/07/2021 06:59:35 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού