logo

1. Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων: Open Data and PSI Network of Experts
Πρόκειται για δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Στόχος του δικτύου είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η προώθηση της συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα των ανοικτών δεδομένων, τόσο σε θέματα οργανωτικής/διοικητικής φύσης, όσο και σε τεχνικά θέματα και θέματα υποδομών. Το δίκτυο πραγματοποιεί 2-3 συναντήσεις/εργαστήρια σε ετήσια βάση, τα οποία οργανώνονται και φιλοξενούνται από τα κράτη μέλη. Το Μάιο του 2019 η Κύπρος φιλοξένησε τη 2η συνάντηση του 2019 με θέμα «Στρατηγικές Ανοικτών Δεδομένων και Δεδομένα Υψηλής Αξίας».

Παρακολούθηση: Δ. Μιχαήλ, Διοικητικός Λειτουργός Α΄, Σ. Τσουδερός, Διοικητικός Λειτουργός


2. EUPAN (European Public Administration Network):


  EUPAN (European Public Administration Network): Δίκτυο Γενικών Διευθυντών υπεύθυνων για θέματα δημόσιας διοίκησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο ανταλλάσσουν εμπειρίες και συζητούν λύσεις σε κοινές προκλήσεις.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας των Γενικών Διευθυντών αρμόδιων για θέματα δημόσιας διοίκησης όλων των χωρών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργανισμών ή/και τρίτων χωρών. Η εν λόγω συνεργασία γίνεται σε άτυπο επίπεδο, λόγω του ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν επεκτείνεται στη δομή και λειτουργία των δημόσιων διοικήσεων των χωρών μελών. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις που λαμβάνονται, παρόλο ότι δεν είναι δεσμευτικές, στοχεύουν, μέσω μιας άτυπης διαδικασίας σύγκλισης, στη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, μέσω της ανάπτυξης νέων εργαλείων και μεθόδων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, βασισμένων στην ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, καλών πρακτικών και εμπειριών των συμμετεχόντων. Η δομή του EUPAN αποτελείται από Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) εθνικών εμπειρογνωμόνων (ΟΕ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού-Human Recourse Working Group και ΟΕ Καινοτόμων Δημόσιων Υπηρεσιών-Innovative Public Services Group), οι οποίες υποστηρίζουν το έργο των Γενικών Διευθυντών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα και όρους εντολής, και προετοιμάζουν τη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών που διεξάγεται στο τέλος της 6μηνης θητείας της εκάστοτε χώρας που προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες για το EUPAN καθώς και σχετικό υλικό που παράγεται μέσω του δικτύου και είναι προς δημοσίευση, περιέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του δικτύου.

EUPAN Directors General:
Παρακολούθηση: Ε.Οικονομίδου-Αζίνα, Δ/ντρια ΤΔΔΠ, Β. Βασιλείου, Ανώτ. Λειτουργός ΔΔΠ, Ν. Γεωργιάδη, Λειτουργός ΔΔΠ

EUPAN NETWORK (WORKING LEVEL)
Παρακολούθηση: Μ. Κλεάνθους, Πρώτος Λειτουργός ΔΔΠ και Ν. Γεωργιάδη, Λειτουργός ΔΔΠ

Ομάδα Εργασίας Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) [Common Assessment Framework (CAF)]
Παρακολούθηση: Π. Κρόκου, Λειτουργός ΔΔΠ Α’ (ΤΔΔΠ), Ν. Μιλτιάδους, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’ (ΚΑΔΔ)

Δίκτυο Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης (DISPA)
Παρακολούθηση: Ε. Λοϊζου, Πρώτος Λειτουργός ΔΔΠ (ΚΑΔΔ)
  Δράσεις:
  3. EIPA (European Institute of Public Administration)

  EIPA (European Institute of Public Administration) – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης: Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κύπρος είναι μέλος από το 1995 και εκπροσωπείται από την ΚΑΔΔ.
  Παρακολούθηση/συμμετοχή: Ε. Λοϊζου, Πρώτος Λειτουργός ΔΔΠ (ΚΑΔΔ), Η. Θεοφίλου, Ανώτ. Λειτουργός Επιμόρφωσης (ΚΑΔΔ)  4. Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού – Experts Group EPSO

  Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού – Experts Group EPSO (European Personnel Selection Office)

  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office, EPSO) είναι η αρμόδια υπηρεσία για την επιλογή προσωπικού για τα θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας στην αποτελεσματική οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης. Μέσω των γενικών και ειδικών διαγωνισμών που διοργανώνει, καταρτίζονται κατάλογοι επιτυχόντων, από τους οποίους τα ευρωπαϊκά όργανα και υπηρεσίες προσλαμβάνουν το προσωπικό τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται και να συμβουλευτούν τα παραδείγματα δοκιμασιών για σκοπούς προετοιμασίας τους.

  Η Υπηρεσία δημιούργησε, το 2004, το Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της επιλογής προσωπικού (EPSO Network of Experts in the field of Personnel Selection), στο οποίο εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη. Το Δίκτυο αποτελεί μια άτυπη/ανεπίσημη ομάδα, που συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο και συνήθως οι συνεδριάσεις διοργανώνονται στα πλαίσια της εκάστοτε Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στο Δίκτυο συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα αρμόδια τμήματα προσωπικού των κρατών μελών και αποσκοπεί στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και πολιτικών σε σχέση με τον τομέα της επιλογής και της πρόσληψης προσωπικού στις εθνικές διοικήσεις.

  Το 2020, δημιουργήθηκε η υπό-ομάδα Network of National Diversity Ambassadors, με σκοπό την προαγωγή της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης. Το Network of National Diversity Ambassadors θα συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο, επιδιώκοντας σε πιο αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς.

  Παρακολούθηση: Χρ. Παπαγιάννης (Διοικητικός Λειτουργός Α΄(ΜΑΕΕ)), Μ. Κλεάνθους (Πρώτος Λειτουργός ΔΔΠ), Ν. Γεωργιάδη (Λειτουργός ΔΔΠ)

  Παρακολούθηση υπο-ομάδας: Ν. Γεωργιάδη, (Λειτουργός ΔΔΠ.)