Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, για απόσπαση στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση του στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες για κάλυψη των εργασιών των Ομάδων Εργασίας Αφρικής (COAFR) και Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ACP), συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης συναφών θεμάτων στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικής Ασφάλειας και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 27/11/2019)
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποιεί την ανάγκη για απόσπαση ενός (μόνιμου) προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας και την τοποθέτηση του/της στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες για κάλυψη των εργασιών των Ομάδων Εργασίας Αφρικής (COAFR) και Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ACP), συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης συναφών θεμάτων στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικής Ασφάλειας και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν (μόνιμοι) δημόσιοι υπάλληλοι, (Κλίμακας Α8) και άνω και οι οποίοι κατέχουν τα πιο κάτω προσόντα και ικανότητες.

Απαιτούμενα Προσόντα αφορούν τα πιο κάτω:

(ι) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
(ii) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
(iii) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
(iv) Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας

Θα αποτελεί πλεονέκτημα συναφής εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, καλή γνώση του τρόπου εργασίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (ιδιαίτερα του Συμβουλίου), κατανόηση των θεμάτων που άπτονται των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, του Ειρηνικού και της Καραϊβικής, καθώς και ικανοποιητικό επίπεδο κατάρτισης και ενημέρωσης στις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις.

Καθήκοντα που θα εκτελεί, μεταξύ άλλων, θα είναι τα ακόλουθα:

(α) Παρακολούθηση Ομάδων Εργασίας Αφρικής (COAFR) και Αφρικής - Καραϊβικής και Ειρηνικού (ACP),

(β) Παρακολούθηση συναφών εργασιών στην Επιτροπή Πολιτικής Ασφαλείας, την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων και το Συμβούλιο

(γ) Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων και εκθέσεων,

(δ) Ετοιμασία φακέλων για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε συντονισμό με αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών στη Λευκωσία,

(ε) Υποβολή εισηγήσεων και/ή προτάσεων για διαμόρφωση των θέσεων της Δημοκρατίας σε επίπεδο Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου,

(στ) Εκτέλεση όποιων άλλων συναφών υπηρεσιακών καθηκόντων ανατίθενται από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο.

Επαναλαμβάνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47, εδάφιο 6, των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, για την χρονική διάρκεια υπηρεσίας υπαλλήλου σε Διπλωματική ή άλλη Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, εφαρμόζονται οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί.


Στον λειτουργό που θα επιλεγεί θα καταβάλλεται, επιπρόσθετα από τις απολαβές της Κύπρου, Επίδομα Εξωτερικού και Επίδομα Ενοικίου, όπως αυτά καθορίζονται κατά καιρούς. Θα αναληφθούν, επίσης, τα έξοδα μετάβασής του, καθώς και της οικοσκευής του, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 27.11.2019.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Όλγα Μαυρίδου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο τηλέφωνο 22651144.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1700(12) - Αίτηση για Λειτουργό στη ΜΑΕE.pdfCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/09/2020 01:45:01 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού