Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Στρατηγικό Σχέδιο ΤΔΔΠ (2007-2013)Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι δράσεις/μέτρα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο του ΤΔΔΠ (2007-2013) για τη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι εν λόγω δράσεις/μέτρα εντάσσονται κάτω από τέσσερις (4) κύριους Άξονες:


ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
1.1. Εκπόνηση μελετών οργάνωσης, στελέχωσης & λειτουργίας Υπουργείων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών
  • Διεξαγωγή, σε συνεχή βάση, μελετών Οργάνωσης/ Μεθόδων και Οργάνωσης/ Στελέχωσης σε Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες, με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικών/ ορθολογικών οργανωτικών δομών και την απλοποίηση των διαδικασιών και μεθόδων εργασίας, σε συνδυασμό με την μηχανοργάνωση καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

  Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Υπουργείων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών

  • Διεξαγωγή μελετών διαχωρισμού διαζευκτικών προσόντων

  Οι δράσεις που περιγράφονται είναι σε συνεχή βάση.

1.2. Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου (better regulation)
  Πρόκειται για σημαντική πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας (2005) και τώρα στα πλαίσια της ΕΕ2020. Προωθείται για την απάβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων από τις κρατικές παρεμβάσεις και εστιάζεται στην απλοποίηση των διαδικασιών.

  Η βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου αποτελείται από 3 Άξονες:

  1. Απλοποίηση της νομοθεσίας (better legislation)

  2. Μείωση του διοικητικού φόρτου (reduction of administrative burden)

  3. Ανάλυση του αντικτύπου (impact assessment) που καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.

  Ενέργειες μέχρι σήμερα: Το Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2007.

  • Για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης διαμορφώθηκαν:
   - Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή με Πρόεδρο τον Γενικό Διευθυντή του Υπ. Οικονομικών, Εκπροσώπους από άλλα Υπουργεία/ Υπηρεσίες και εκπροσώπους των ΚΕΒΕ-ΟΕΒ ως παρατηρητές
   - Κεντρική Ειδική Μονάδα (ΚΕΜ) στο Υπουργείο Οικονομικών με 4 Λειτουργούς του Υπουργείου και 3 Λειτουργούς από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
   -Λειτουργούς Συνδέσμους σε κάθε Υπουργείο και σε κάποια Τμήματα/ Υπηρεσίες
  • Στο πλαίσιο του Άξονα 1 έχουν πραγματοποιηθεί 2 σειρές εκπαίδευσης λειτουργών για καλύτερη σύνταξη νομοσχεδίων σε απλουστευμένη μορφή από την ΚΑΔΔ σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την ΚΕΜ, ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες για ενοποίηση της Νομοθεσίας από την Επίτροπο Νομοθεσίας.
  • Στο πλαίσιο του Άξονα 2, ετοιμάστηκε σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία Οδηγός Διαβούλευσης, ο οποίος κυκλοφόρησε σε όλη τη δημόσια υπηρεσία τον 12/2009. Επιπλέον σε ότι αφορά τη μείωση του Διοικητικού Φόρτου για τις επιχειρήσεις, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων για τη μείωση του Διοικητικού Φόρτου που πηγάζει από Νόμους/ Κανονισμούς/ Διατάγματα/ Εγκυκλίους/ Εντολές της Κυπριακής Δημοκρατίας»¨. Το Έργο έχει κατακυρωθεί από τον 10/2009 και αφορά σε 8 τομείς
  • Στο πλαίσιο του Άξονα 3, σχεδιάστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η χρήση ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου ανάλυσης του αντικτύπου που επισυνάπτεται σε κάθε νέο νομοσχέδιο/κανονισμό/οδηγία όταν υποβάλλεται για νομοτεχνικό έλεγχο αλλά και στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
1.3. Εντατικοποίηση της εισαγωγής / εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework (CAF)
  Εντατικοποίηση της εισαγωγής / εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες, ως βάση αυτοαξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσής τους, με σκοπό τον εντοπισμό των διοικητικών αδυναμιών και την προώθηση βελτιωτικών μέτρων, για αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους καθώς και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

  Συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΠΑ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Εντοπισμός δημόσιων Υπηρεσιών οι οποίες ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το ΚΠΑ στα πλαίσια προσπαθειών οργανωσιακής βελτίωσής τους. Ενημέρωση των διευθυντικών ομάδων για τα οφέλη του ΚΠΑ από το ΤΔΔΠρ και την ΚΑΔΔ.
  • Δημιουργία αντιπροσωπευτικής Ομάδας Αξιολόγησης σε κάθε Υπηρεσία
  • Εκπαίδευση των μελών των Ομάδων, για το έργο/ αποστολή τους, τη φιλοσοφία και τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης του ΚΠΑ, καθώς και τον τρόπο αυτοαξιολόγησης/βαθμολόγησης.
  • Παροχή έμπρακτης υποστήριξης στις Ομάδες κατά τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης από το ΤΔΔΠρ. και την ΚΑΔΔ εκεί όπου ζητείται.
  • Υποβολή τελικής έκθεσης της Ομάδας Αυτοαξιολόγησης με εισηγήσεις για βελτιώσεις προς τη διεύθυνση του οικείου οργανισμού.
  • Ανάληψη ευθύνης από τη διεύθυνση του κάθε οργανισμού για επεξεργασία Σχεδίου Δράσης, με βάση την Έκθεση Αυτοαξιολόγησης, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για βελτίωση του οργανισμού. Καθοδήγηση και περαιτέρω εκπαίδευση από το ΤΔΔΠρ. και την ΚΑΔΔ, εκεί όπου αυτό ζητείται.
  • Επανάληψη της αυτοαξιολόγησης σε 2-3 χρόνια.Οι δράσεις που περιγράφονται είναι σε εξέλιξη. Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Κύπρο πατήστε εδώ.
1.4. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  Ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Υπηρεσία, το οποίο θα ενεργεί ως μια κοινή βάση πληροφοριών και θα παρέχει εύκολη, γρήγορη και ακριβή ενημέρωση, διευκολύνοντας έτσι τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση και αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Υπηρεσία.

  Το Πληροφοριακό Σύστημα θα καλύπτει τις:

  • Διαδικασίες ΤΔΔΠρ. / ΕΔΥ/ ΚΑΔΔ/ Γενικού Λογιστηρίου (ανταλλαγή πληροφοριών με το σύστημα του Μισθολογίου)
  • Διαδικασίες άλλων Τμημάτων που προσθέτουν αξία στο σύστημα, όπως εσωτερικές τοποθετήσεις/ μετακινήσεις, παρακολούθηση κενών θέσεων για ετοιμασία προτάσεων προς την ΕΔΥ, εκπαίδευση/ επιμόρφωση, εξετάσεις που απαιτούνται για την ανέλιξη των υπαλλήλων, προσόντα υπαλλήλων (εκτός από αυτά που καταθέτονται στην ΕΔΥ), αξιολόγηση των υπαλλήλων, άδειες απουσίας κτλ

  Το εν λόγω σύστημα αναμένεται να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη, κυρίως σε σχέση με:
  • Την εξοικονόμηση χρόνου στις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λόγω της έγκαιρης διαθεσιμότητας των σχετικών πληροφοριών
  • Την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού
  • Τον έγκαιρο εντοπισμό αναγκών/ αδυναμιών για στελέχωση και γενικά βελτίωση της διοικητικής δυνατότητας των δημόσιων οργανισμών
  • Την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη (λόγω αποτελεσματικότερης στελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της)
  • Οι απαιτήσεις των χρηστών για το Σύστημα έχουν καταγραφεί και οριστικοποιηθεί
  • Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής έχουν ολοκληρώσει τα Έγγραφα Διαγωνισμού, τα οποία περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό του τρόπου εγκατάστασης και εξάπλωσης του Συστήματος (πιλοτικό και roll out).

  Σύντομα αναμένεται η προκήρυξη του Διαγωνισμού για την εξασφάλιση υπηρεσιών Συμβούλων που θα αναπτύξουν το Σύστημα.

1.5. Επέκταση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου
  Σταδιακή επέκταση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου σε όλες τις Υπηρεσίες της δημόσιας υπηρεσίας, με σκοπό την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διαχείριση όλων των εγγράφων που αποτελούν την εξωτερική και εσωτερική αλληλογραφία των εν λόγω Υπηρεσιών, καθώς επίσης και την αυτοματοποίηση της ροής εργασίας και γενικά της διακίνησης των εγγράφων μέσα στην ίδια Υπηρεσία και μεταξύ Υπηρεσιών.
  • Έχει ήδη αναπτυχθεί η διαδικτυακή έκδοση του εν λόγω συστήματος, η οποία έχει εγκατασταθεί σε 5 Υπηρεσίες που ανήκουν στην πρώτη Ομάδα επέκτασης του Συστήματος (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, περιλαμβανομένης και της ΚΑΔΔ, Κρατικό Αρχείο, Προεδρία, Βουλή των Αντιπροσώπων, Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Για κάθε Τμήμα/ Υπηρεσία που εγκαθίσταται το e-OAS, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (μέσω του Τομέα Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Εναλλάξιμου Προσωπικού) αναλαμβάνει την εκπαίδευση του γραμματειακού και μεσο-διευθυντικού προσωπικού καθώς και την υποστήριξη για την ανάπτυξη του θεματικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας.
1.6. Αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Τμημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας
  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού υλοποιεί Έργο με τίτλο «Αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Τμημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013», και υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα», κάτω από τον ειδικό στόχο «Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δημόσιου Τομέα και των παρεχομένων υπηρεσιών». Ο Προϋπολογισμός του Έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2015, ανέρχεται σε €801.962 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  Στόχος του Έργου είναι η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι δράσεις του Έργου στοχεύουν:
  • Στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των εμπλεκόμενων Τμημάτων [(Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Υπουργείο Οικονομικών), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακές Διοικήσεις (μόνο όσον αφορά την έκδοση άδειας οικοδομής) (Υπουργείο Εσωτερικών)]
  • Στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και στην αποτελεσματική αξιοποίησή του, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του.
  • Στην παροχή υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου στον πολίτη, και στην κοινωνία ως σύνολο.
  • Στην ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων που έχουν οριζόντια εφαρμογή (Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών, Σύγκρισης Επιδόσεων (Benchmarking), Καταγραφής και Απλοποίησης Διαδικασιών και Προετοιμασίας για την Εφαρμογή ISO), και θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια για την ενίσχυση της λειτουργίας των υπόλοιπων φορέων του Δημόσιου Τομέα της Κύπρου.

  Οι στόχοι αυτοί προβλέπεται να επιτευχθούν μέσω της υλοποίησης σειράς Νομικών Δεσμεύσεων, ως εξής:
  • Μελέτη Αναδιοργάνωσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
  • Μελέτη (α) Σύγκρισης Επιδόσεων (Benchmarking), Απλούστευσης Διαδικασιών, Εκσυγχρονισμού / Κωδικοποίησης Θεσμικού Πλαισίου και Προετοιμασίας για εφαρμογή ISO στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και στις Επαρχιακές Διοικήσεις (άδεια οικοδομής μόνο), και (β) Αξιολόγησης Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), περιλαμβανομένης και της Προετοιμασίας για εφαρμογή ISO.
  • Πιστοποίηση ISO
  • Τεχνικός Σύμβουλος
  • Σύμβουλoς Δημοσιότητας
  • Εξωτερική Αξιολόγηση
ΑΞΟΝΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ

ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
2.1. Επιτάχυνση της διαδικασίας των προσλήψεων
  Τροποποίηση της περί Δημόσιας Υπηρεσίας νομοθεσίας με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας πλήρωσης των μόνιμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και την επιλογή των καταλληλότερων/ ικανότερων υποψηφίων, οι οποίοι θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες του πολίτη.

  Στα πλαίσια αυτά, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης και εφαρμογής Κέντρων Αξιολόγησης υποψηφίων για διορισμό σε επιστημονικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, βασισμένα στο σχεδιασμό κριτηρίων/ πτυχών απόδοσης (competencies) για συγκεκριμένες θέσεις ή ομάδες θέσεων, με σκοπό την προ-επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων βάσει έγκυρων, αποτελεσματικών και αξιοκρατικών μεθόδων

2.2. Εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων
  Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο στοχεύει:
  • Στην παροχή της δυνατότητας εκτίμησης των δυνατοτήτων του προσωπικού για προαγωγή/ επαγγελματική ανέλιξη, με βάση έγκυρα, αποτελεσματικά και αξιοκρατικά κριτήρια και διαδικασίες
  • Στον εντοπισμό των ελλείψεων και αδυναμιών του υπαλλήλου με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής του
  • Στη στήριξη και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων
  Το νέο Σύστημα Αξιολόγησης έχει επί της ουσίας σχεδιαστεί και εκτιμάται ότι θα τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης στο τέλος του έτους.
2.3. Περαιτέρω Εκσυγχρονισμός των Σχεδίων Υπηρεσίας
  Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των Σχεδίων Υπηρεσίας, ώστε τα απαιτούμενα προσόντα και καθήκοντα να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και το επίπεδο ευθύνης της κάθε θέσης

  Συνεχής δραστηριότητα

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΠΙΟ ΥΠΟΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
3.1. Επέκταση του θεσμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη
  Επέκταση του θεσμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), με βάση και τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με στόχο την προσφορά στον πολίτη των υπηρεσιών που χρειάζεται κατά τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και ταχύτερο τρόπο.

  Το Σχέδιο Δράσης για την επέκταση του θεσμού των ΚΕΠ περιλαμβάνει τη σύσταση ομάδας εργασίας με σκοπό τη συζήτηση/ λήψη αποφάσεων σε σχέση με τα ακόλουθα:

  • υπηρεσίες που θα προσφέρονται
  • εξεύρεση και διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου
  • εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανογραφικού, τηλεπικοινωνιακού και άλλου εξοπλισμού
  • θέματα ασφάλειας
  • καθορισμός ωραρίου λειτουργίας/ εξυπηρέτησης
  • εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού και εκπαίδευσή του τόσο σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει όσο και σε σχέση με την αποτελεσματική προσέγγιση/ συμπεριφορά προς τον πολίτη
  • καθορισμός μηχανισμού επικοινωνίας/ συντονισμού με τα Τμήματα/ Υπηρεσίες
  • προβολή/ διαφήμιση


  Τα ΚΕΠ λειτουργούν υπό την εποπτεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Τομέας Διοικητικού Εκσυγχρονισμού) και σήμερα είναι ενεργά σ’ όλες τις πόλεις: Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, καθώς επίσης και στην Πόλη Χρυσοχούς και στο Πελένδρι.

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σχεδιάζει τη δημιουργία των νέων ΚΕΠ, μεριμνά για την εξασφάλιση της απαιτούμενης υποδομής τους, την εκπαίδευση του προσωπικού που τα στελεχώνει και στη συνέχεια παρακολουθεί τη λειτουργία τους και τηρεί στατιστικά στοιχεία.

3.2. Δημιουργία Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης
  Δημιουργία Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης με στόχο την παροχή πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του πολίτη.

  Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τη σύσταση ομάδας εργασίας στο ΤΔΔΠρ με σκοπό τη συζήτηση/ λήψη αποφάσεων σε σχέση με τα ακόλουθα:

  • υπηρεσίες που θα προσφέρονται/ καταγραφή των διαδικασιών σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες
  • εξεύρεση και διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου
  • εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανογραφικού, τηλεπικοινωνιακού και άλλου εξοπλισμού π.χ. λογισμικό ’Customer Relationship Management’ για καταγραφή όλων των τηλεφωνημάτων · Εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού και εκπαίδευσή του (χρήση λογισμικού, δεξιότητες χειρισμού πελατών μέσω τηλεφώνου κτλ.)
  • Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας/ εξυπηρέτησης
  • Καθορισμός μηχανισμού επικοινωνίας/ συντονισμού με τα Τμήματα/ Υπηρεσίες · Προβολή/ διαφήμιση
  • Έχουν προσδιοριστεί και καταγραφεί αναλυτικά 500 περίπου διαδικασίες/ υπηρεσίες της δημόσιας Διοίκησης, με στόχο να τυποποιηθούν και να αξιοποιηθούν για την παροχή πληροφόρησης μέσω του Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης.
  • Το ΤΔΔΠρ ετοιμάζεται να προκηρύξει Ανοικτό Διαγωνισμό για αγορά Υπηρεσιών για τη δημιουργία και Λειτουργία του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης του Πολίτη.
3.3. Αποτελεσματική υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Λήψη όλων των απαραίτητων διοικητικών και οργανωτικών μέτρων για αποτελεσματική υλοποίηση της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government), όπως μέτρα που αφορούν τον ανασχεδιασμό/ απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, τις αναγκαίες αλλαγές/ μεταβολές στο ‘back-office’, την ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής για αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης του προσωπικού.
3.4. Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη
  Επέκταση του θεσμού της εισαγωγής του Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη, με στόχο την ενημέρωση του πολίτη σε σχέση με το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δημόσιες Υπηρεσίες, τη στήριξή του πολίτη στην άσκηση των δικαιωμάτων του και γενικά, τη βελτίωση της απόδοσης των οργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας μέσω του καθορισμού και δημοσιοποίησης συγκεκριμένων προτύπων εξυπηρέτησης/ χρονικών ορίων ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών.
3.5. Κώδικας Δεοντολογίας/ Συμπεριφοράς
  Εισαγωγή Κώδικα Δεοντολογίας/ Συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, στη βάση του Κώδικα Συμπεριφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων καθώς και του αναμενόμενου επιπέδου συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι που αναμένεται να βελτιώσει τη σχέση του κράτους με τον πολίτη.
  • Η ανάπτυξη του Κώδικα Δεοντολογίας έχει ολοκληρωθεί. Βασικός εμπλεκόμενος στην ανάπτυξή του ήταν ο Τομέας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων ο οποίος συνεργάστηκε στενά με την Επίτροπο Διοικήσεως. Ο Κώδικας στάληκε με εγκύκλιο σε όλο το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσία και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
4.1. Διευθυντική και Ηγετική Ανάπτυξη
  Σταδιακή εισαγωγή και προσφορά, σε συνεχή και συστηματική βάση, προγραμμάτων διευθυντικής και ηγετικής ανάπτυξης, τα οποία θα απευθύνονται σε Λειτουργούς βάσης (επιστημονικές θέσεις), μεσοδιευθυντικά στελέχη (Κλ. Α11(ii) – Α13(ii)) και ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Κλ. Α14 και άνω).

  Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων θα γίνει με τη συμβολή εξωτερικών συμβούλων, ενώ η υλοποίησή τους θα γίνει με την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών της Ακαδημίας με άλλους φορείς (π.χ. Πανεπιστήμιο Κύπρου και άλλα παρόμοια με αυτή ιδρύματα). Θα επιδιωχθεί όπως στα προγράμματα αυτά αξιοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία, με συνδυασμό της μάθησης στην τάξη και της μάθησης μέσα από την εργασία με την ηλεκτρονική μάθηση.

  • Το Έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική συνοχή 2007-2013»
  • Έχουν εκπονηθεί δύο μελέτες. Η μία αφορούσε στη διάγνωση των Αναγκών Μάθησης των Διευθυντικών Στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα Στρατηγικής, Ηγεσίας και Διεύθυνσης, και η άλλη στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη ηγετικών και διευθυντικών στελεχών στη Δημόσια Υπηρεσία της ΕΕ
  • Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου έχει σχεδιαστεί, έχουν ετοιμαστεί τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αναμένεται η προκήρυξη της υλοποίησής του
4.2. Ισότιμη και αποτελεσματική συμμετοχή της Κύπρου στα όργανα της ΕΕ
  Ισότιμη και αποτελεσματική συμμετοχή της Κύπρου στα όργανα της Ε.Ε.: Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων μάθησης για την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται να έχουν σήμερα οι δημόσιοι λειτουργοί για να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και να δρουν αποτελεσματικά στο νέο ενωσιακό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες αυτές θα απευθύνονται σε λειτουργούς που:
  • μετέχουν σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • αναλαμβάνουν τη διαχείριση έργων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση,
  • στελεχώνουν τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και
  • αναλαμβάνουν το συντονισμό και διαχείριση θεμάτων ΕΕ σε κάθε οργανισμό της δημόσιας υπηρεσίας.
4.3. Ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη
4.4. Αποκεντρωμένη διαχείριση της μάθησης στους Οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας & ηλεκτρονική υποστήριξη των Πυρήνων Μάθησης
  Περιλαμβάνει:
  • τη συμπλήρωση της πρωτοβουλίας για αποκεντρωμένη διαχείριση της μάθησης

  (να εκπαιδευτούν και να λειτουργήσουν Πυρήνες Μάθησης και στους υπόλοιπους Οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας)
  • την εμβάθυνση της πρωτοβουλίας της μάθησης
  (Να επέλθει από μέρους των Πυρήνων Μάθησης ποιοτική βελτίωση στον τρόπο που διεξάγουν όλες τις φάσεις της διαχείρισης της μάθησης (στον τρόπο που διεξάγουν τη Διάγνωση Αναγκών Μάθησης και την Προετοιμασία, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Σχεδίων Δράσης), με τη χρήση και νέων μεθόδων, ιδιαίτερα μεθόδων μάθησης μέσα από την εργασία (π.χ. Γνωσιοσκόπιο, Coaching, Action Learning), και καλύτερων εργαλείων Διάγνωσης και Αξιολόγησης (π.χ. CAF).
  • Την ηλεκτρονική υποστήριξη της Διαχείρισης της Μάθησης από τους Πυρήνες της Μάθησης

  (Να δημιουργηθεί η αναγκαία ηλεκτρονική υποδομή και να προωθηθεί από μέρους της ΚΑΔΔ η αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου. Επίσης να δημιουργηθεί εντός του κάθε Οργανισμού ένα σύστημα μηχανογραφημένης διαχείρισης της μάθησης, το οποίο μεταξύ άλλων να είναι σε θέση να υποστηρίζει και προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning))
  • σύνδεση των Πυρήνων Μάθησης με άλλες δραστηριότητες

  (Να προωθηθεί ακόμη περισσότερο η εμπλοκή των Πυρήνων Μάθησης και σε άλλες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι Οργανισμοί τους, πέραν αυτών που αφορούν βασικά το ετήσιο έργο του κάθε Πυρήνα (π.χ., εμπλοκή των Πυρήνων στην εφαρμογή του CAF).

  Σήμερα λειτουργούν Πυρήνες Μάθησης στα μισά περίπου Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας

4.5 .Νέα Πολιτική Μάθησης
  Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) ετοίμασε πρόταση προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία εισηγείται:
  • Τον καθορισμό των ετήσιων συνολικών πόρων (υπό μορφή κονδυλίων και εκπαιδεύσεων εκ μέρους της ΚΑΔΔ) που θα διαθέτει η Δημόσια Υπηρεσία για την εκπαίδευση του προσωπικού όλων των οργανισμών και
  Τον καθορισμό του τρόπου κατανομής των πιο πάνω πόρων στους οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας. Προτείνεται όπως η κατανομή αυτή να γίνεται με βάση τον αριθμό του προσωπικού που διαθέτει ο κάθε Οργανισμός, λαμβανομένης υπόψη και της αναλογίας σε επιστημονικό, γραμματειακό και ωρομίσθιο προσωπικό.
4.6. Προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης στη δημόσια διοίκηση
  Σε πρώτο στάδιο ο στόχος είναι η μετεξέλιξη δύο εκ των ήδη προσφερόμενων από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) προγραμμάτων σε μεικτά προγράμματα ηλεκτρονικής και μη ηλεκτρονικής μάθησης (blended learning). Τα προγράμματα για τα οποία θα προωθηθεί άμεσα η αλλαγή αυτή είναι το:
  • Πρόγραμμα Εισαγωγικής Κατάρτισης Νεοεισερχομένων στη Δημόσια Υπηρεσία.
  • Πρόγραμμα Βασικής Κατάρτισης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης .
  Σε δεύτερο στάδιο και αφού αξιολογηθεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της εν λόγω μεθοδολογίας , θα προωθηθεί η υιοθέτησή της και σε άλλα προγράμματα της ΚΑΔΔ. Παράλληλα, και με δεδομένη τη μηχανογράφηση της ενδοοργανωσιακής διαχείρισης της μάθησης από τους Πυρήνες, που θα έχει εν τω μεταξύ πραγματοποιηθεί, θα εισαχθεί η ηλεκτρονική μάθηση και ενδοοργανωσιακά.
4.7. Οργανωσιακή Ανάπτυξη
  Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) κατά την περίοδο 2006-2013 θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της Οργανωσιακής Ανάπτυξης ανταποκρινόμενη σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό σε σχετικά αιτήματα από τους Πυρήνες Μάθησης των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Οι αυξημένες αυτές δραστηριότητες θα είναι επιπρόσθετες των ήδη ανειλημμένων και συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών Οργανωσιακής Ανάπτυξης και οι οποίες παρουσιάζονται πιο πάνω, είτε αυτές προσφέρονται διϋπηρεσιακά, όπως οι πρωτοβουλίες για την Αποκεντρωμένη Διαχείριση της Μάθησης και την αξιολόγηση των οργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας μέσω του εργαλείου CAF, είτε προσφέρονται σε συγκεκριμένους οργανισμούς κατόπιν αιτήματος εκ μέρους τους, όπως το έργο για την προώθηση της Ποιοτικής Εξυπηρέτησης από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Σε συνέργεια με τη συστηματική Διευθυντική και Ηγετική Ανάπτυξη που θα προωθηθεί κατά την ίδια περίοδο αλλά και την περαιτέρω προώθηση της ατομικής μάθησης μέσω άλλων προγραμμάτων, τα έργα Οργανωσιακής Ανάπτυξης θα είναι πιο αποτελεσματικά καθότι θα στηρίζονται σε ισχυρότερο υπόβαθρο ατομικών δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων σε αυτά στελεχών.

4.8. Ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)
  Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) από την ίδρυσή της αναπτύσσει διεθνείς δραστηριότητες προσφέροντας προγράμματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό για στελέχη δημοσίων υπηρεσιών άλλων χωρών.

  Οι δράσεις αυτές θα συστηματοποιηθούν και ο διεθνής ρόλος της Ακαδημίας θα διευρυνθεί, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τις ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Πολιτικής. Η Ακαδημία θα επιδιώξει να διαδραματίσει ρόλο περιφερειακού κέντρου προώθησης της μάθησης και καλλιέργειας βελτιωμένων σχέσεων και στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής.

4.9. Αξιοποίηση των πορισμάτων του ερευνητικού προγράμματος με θέμα «η προσαρμογή της Κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας στις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις της ΕΕ
  Μελέτη, σε συνεργασία με το Τμήμα, των πορισμάτων και εισηγήσεων του πιο πάνω ερευνητικού προγράμματος, που αφορούν την ενίσχυση της επιτελικότητας των οργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας και υιοθέτησης ενός στρατηγικού σχεδίου, μέσα στο οποίο θα προωθηθούν αναπτυξιακές και μαθησιακές δράσεις για την ενίσχυση της επιτελικότητας
4.10 Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υποδομής της Κυπριακής ΑκαδημίαςΔημόσιας Διοίκησης
  Θα προωθηθεί η αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υποδομής της Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) ΚΑΔΔ με την ανέγερση και εξοπλισμό νέου ιδιόκτητου κτηρίου, σύγχρονων προδιαγραφών, στον κυβερνητικό χώρο που έχει ήδη παραχωρηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στην ΑκαδημίαCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 05/08/2021 08:42:22 AM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού