ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό ή από εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας ή/και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση και απασχόληση στον Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 9 Απριλίου 2021)
Με την παρούσα γνωστοποιείται η ανάγκη για απασχόληση αριθμού προσωπικού στον Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (εφεξής «Έφορος ΙΕΣΠ»), οι οποίοι θα αποσπαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 έως 2020 ή του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 ή/και του περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου Νόμου του 2019. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης θα είναι μέχρι 3 χρόνια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν μόνιμοι υπάλληλοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται πιο κάτω, νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα για τα εν λόγω καθήκοντα προσόντα.

Ο Έφορος ΙΕΣΠ είναι η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία για την άσκηση εποπτείας στα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (εφεξής «ΙΕΣΠ»).

Α. Δύο (2) Λογιστές (επιπέδου Κλ. Α9, Α11 και Α12)

Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Μέλος οποιουδήποτε Σώματος Ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με την τελευταία Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με Αρ. 256 της 15/10/2019.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα ελέγχου προσωπικού.

Καθήκοντα & Ευθύνες
(α) Έλεγχος / ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των ΙΕΣΠ.
(β) Έλεγχος των Δηλώσεων Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (ΔΑΕΠ).
(γ) Έλεγχος και ανάλυση πληροφόρησης, στοιχείων και εποπτικών αναφορών, πέραν των οικονομικών καταστάσεων από τα ΙΕΣΠ (off-site inspections).
(δ) Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στις εγκαταστάσεις των Ταμείων (on-site inspections).
(ε) Διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται με το σύστημα διακυβέρνησης των ΙΕΣΠ όπως έλεγχοι πολιτικών και διαδικασιών του ΙΕΣΠ, εξέταση/αξιολόγηση αιτήσεων και άλλων εγγράφων κ.α.
(στ) Συνεισφορά στην ολοκλήρωση εργασιών σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο.
(ζ) Ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών και εργαλείων εποπτείας (εγχειρίδια, λίστες ελέγχου κλπ.)
(η) Εποπτεία, καθοδήγηση, έλεγχος και εκπαίδευση προσωπικού.
(θ) Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων της/του ανατεθούν.

Β. Τρείς (3) Λειτουργοί (επιπέδου Κλ. Α8, Α10 και Α11)

Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικές Επιστήμες - Χρηματοοικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Πληροφορική, Κλασικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), (Σημ.: Ο όρος " πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.Καθήκοντα & Ευθύνες
(α) Έλεγχος / Έγκριση νέων και τροποποιημένων κανόνων λειτουργίας ΙΕΣΠ με βάση τη νομοθεσία.
(β) Διαχείριση αιτημάτων / ερωτημάτων σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας.
(γ) Υποστήριξη στην υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Εφόρου ΙΕΣΠ.
(δ) Συμμετοχή στην ανάλυση δεδομένων και ετοιμασία στατιστικών αναφορών.
(ε) Γενική διοικητική υποστήριξη (σύγκληση συνεδριάσεων, ετοιμασία πρακτικών κλπ.).
(στ) Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων της / του ανατεθούν.

Γ. Πέντε 5 υπαλλήλους για γραφειακά και βοηθητικά καθήκοντα (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) (με εξαίρεση τα μέλη του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού στη Δημόσια Υπηρεσία)

Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Καθήκοντα & Ευθύνες
(α) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.
(β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου.
(γ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου χρειάζεται.
(δ) Επικοινωνεί με τα ΙΕΣΠ για επικαιροποίηση των στοιχείων.
(ε) Εκδίδει έντυπα όπως πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, πιστά αντίγραφα προς ΙΕΣΠ.
(στ) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Εφόρου ΙΕΣΠ.
(ζ) Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του νομοθεσίας.
(η) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.
(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της / του ανατεθούν.
(ι)Παροχή υποστήριξης και συνεισφοράς στις εργασίες που περιγράφονται στις παραγράφους Α και Β πιο πάνω.

Είναι απαραίτητη η ικανότητα χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, ιδιαίτερα καλή γνώση των προγραμμάτων (Word, Excel και Outlook της Microsoft Office) για όλες τις πιο πάνω θέσεις.

Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλου θα είναι οι ώρες εργασίας του προσωπικού του Εφόρου ΙΕΣΠ, 7.30-8.30 έως 15.00-16.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας για κάθε θέση που τους ενδιαφέρει ξεχωριστή αίτηση, σύμφωνα με τα έντυπα που είναι αναρτημένα πιο κάτω και αποστέλλοντας τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 09/04/2021.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο λειτουργό του Εφόρου κον. Δώρο Κακουλλή στο τηλέφωνο 22401614 ή και την κα. Χριστίνα Λοϊζου στο τηλέφωνο 22401868.Σχετικά Αρχεία:

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού