Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση, στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 7/3/2018)
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ο οποίος ιδρύθηκε με βάση τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 μέχρι 2007 (Ν.89(Ι)/2001) γνωστοποιεί την ανάγκη για απόσπαση έντεκα (11) μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων και υπαλλήλων που υπηρετούν στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ως ακολούθως:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Δημοσία Υπηρεσία ή σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται πιο κάτω για την κάθε περίπτωση:

1. Ένα (1) Ιατρικό Λειτουργό μέχρι την Κλίμακα Α13(ii)

Απαιτούμενα προσόντα
 • Εγγεγραμμένος ιατρός
 • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Εμπειρία στην ετοιμασία κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Καθήκοντα
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει καθήκοντα που αφορούν στην οργάνωση και το συντονισμό των επιστημονικών ομάδων που θα καταρτιστούν για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών (ΚΚΟ) που θα εφαρμοστούν στα πλαίσια του ΓεΣΥ. Μεταξύ άλλων θα συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ του ΟΑΥ, του Υπουργείου Υγείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και των Επιστημονικών Εταιρειών για τον καθορισμό της διαδικασίας εντοπισμού αναγκών και τρόπου ανάπτυξης, υιοθέτησης, έγκρισης, εφαρμογής και τη διαχείριση και παρακολούθηση της εφαρμογής ΚΚΟ, καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

2. 'Ενα (1) Λειτουργό μέχρι την Κλίμακα Α13(ii)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
 • Εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλων έργων.

Καθήκοντα
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει την εκτέλεση καθηκόντων ως Υπεύθυνος Έργου (Project Manager) για την εκτέλεση της σύμβασης για την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφορικής και άλλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών του ΓεΣΥ καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

3. Ένα (1) Φαρμακοποιό μέχρι την Κλίμακα Α11(ii)

Απαιτούμενα προσόντα
 • Εγγεγραμμένος φαρμακοποιός
 • Μεταπτυχιακό τίτλο στην κλινική φαρμακευτική
 • Εμπειρία στην αξιολόγηση φαρμάκων για εισδοχή στον κατάλογο φαρμάκων των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Καθήκοντα
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει καθήκοντα που αφορούν στον καταρτισμό του καταλόγου φαρμάκων, στην ετοιμασία των σχετικών πρωτοκόλλων, στον καθορισμό των διαδικασιών λειτουργίας και υποστήριξης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων για την εξέταση και έγκριση των αιτήσεων για εισδοχή φαρμάκων στο Κατάλογο Φαρμάκων καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

4. Ένα (1) Φαρμακοποιό μέχρι την Κλίμακα Α11(ii)
Απαιτούμενα προσόντα
 • Εγγεγραμμένος φαρμακοποιός
 • Εμπειρία στις διαδικασίες λειτουργίας του Συμβουλίου Φαρμάκων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Καθήκοντα
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει καθήκοντα σχετικά με την παροχή φαρμακευτικής φροντίδας και ετοιμασία κανονισμών που αφορούν στη διαχείριση των φαρμάκων στα πλαίσια του ΓεΣΥ καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

5. Ένα (1) Νοσηλευτή/Νοσηλεύτρια μέχρι την Κλίμακα Α8(i)

Απαιτούμενα προσόντα
Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/ρια Γενικής Νοσηλευτικής.

Καθήκοντα
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει την υποστήριξη του τμήματος Επιδίκασης & Εξέτασης Απαιτήσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

6. Ένα (1) Λειτουργό Πληροφορικής μέχρι την Κλίμακα Α11(ii)

Απαιτούμενα προσόντα
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

Καθήκοντα
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει καθήκοντα που αφορούν στο σχεδιασμό και την λειτουργία δικτύου και υποδομής πληροφορικής, ετοιμασία προσφορών και ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

7. Ένα (1) Τεχνικό Πληροφορικής μέχρι την Κλίμακα Α7(ii)

Απαιτούμενα προσόντα
Δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διετούς τουλάχιστον διάρκειας σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επιστήμη/Μηχανική/Τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής.

Καθήκοντα
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο προσωπικό για τα συστήματα πληροφορικής, δικτύου, τηλεφωνικού εξοπλισμού, του Οργανισμού τόσο για προβλήματα εξοπλισμού όσο και λογισμικού καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

8. Τέσσερις (4) Γραφείς μέχρι την Κλίμακα Α7(ii)

Απαιτούμενα προσόντα
 • Κάτοχοι προσόντος Ελληνικής και Αγγλικής Δακτυλογραφίας
 • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Καθήκοντα
Τα άτομα που θα επιλεχθούν θα προσφέρουν γραμματειακή υποστήριξη στον ΟΑΥ ή/και θα κληθούν στην εκτέλεση καθηκόντων καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους ανατεθούν, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα αποσπαστεί στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 [Ν.47(Ι)/2017].

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 7/3/18. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Χριστίνα Αντωνίου, Λειτουργό ΟΑΥ στo τηλέφωνο 22557200.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Οργανισμών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3004(1) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιατρικού Λειτουργoύ στον ΟΑΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3004(2) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λειτουργoύ στον ΟΑΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3004(3) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φαρμακοποιού (1) στον ΟΑΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3004(4) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φαρμακοποιού στον ΟΑΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3004(5) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας στον ΟΑΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3004(6) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λειτουργού Πληροφορικής στον ΟΑΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3004(7) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνικού Πληροφορικής στον ΟΑΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3004(8) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γραφέα στον ΟΑΥ.pdf Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/05/2019 10:16:02 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού