Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Αρμοδιότητες

Ο Τομέας Διοικητικού Εκσυγχρονισμού έχει την ευθύνη για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αρμοδιότητες του Τομέα περιλαμβάνουν:

 • Διεξαγωγή επισκοπήσεων προσωπικού και μελετών για την διαπίστωση αναγκών σε μόνιμο και έκτακτο μη εναλλάξιμο προσωπικό
 • Εκπόνηση μελετών διαχωρισμού διαζευκτικών προσόντων.
 • Εξέταση αιτημάτων για δημιουργία μόνιμων μη εναλλάξιμων θέσεων και απασχόληση Έκτακτων υπαλλήλων (Μη εναλλάξιμο προσωπικό)
 • Εξέταση αιτημάτων για πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού
 • Προετοιμασία και Έλεγχος κατά την προετοιμασία Προϋπολογισμών Υπουργείων/ Υπηρεσιών για θέματα που αφορούν στη δημιουργία νέων/ πρόσθετων θέσεων, κατάργηση θέσεων, αναβαθμίσεις κτλ. για το μόνιμο και έκτακτο μη εναλλάξιμο προσωπικό.
 • Συμμετοχή στην Επιτροπή Εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων για πρόσληψή τους ως εκτάκτων για το εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Συντονισμός αποσπάσεων (από μία υπηρεσία σε άλλη) μονίμου μη εναλλάξιμου προσωπικού.
 • Εκπόνηση μελετών για την Αναδιοργάνωση Δημόσιων Υπηρεσιών ή/και τον Ανασχεδιασμό των διαδικασιών τους με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικών/ ορθολογικών οργανωτικών δομών, την απλοποίηση των διαδικασιών και μεθόδων εργασίας, την περαιτέρω αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Σχεδιασμός και Προώθηση μέτρων με σκοπό την αποτελεσματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη
-Παροχή συμβουλών και κατευθυντήριων γραμμών σε Υπουργεία/ Τμήματα / Υπηρεσίες για τη δημιουργία Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη / Οδηγού του Πολίτη με βάση το οποίο θα ενημερώνεται ο πολίτης για το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες και θα στηρίζεται για την άσκηση των δικαιωμάτων του.
-Επέκταση του θεσμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), με σκοπό την προσφορά στον πολίτη των υπηρεσιών που χρειάζεται κατά τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και ταχύτερο τρόπο.
-Δημιουργία Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης με στόχο την παροχή πληροφόρησης αλλά και εξυπηρέτησης σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.
 • Προώθηση μέτρων βελτίωσης της δημόσιας υπηρεσίας
-Περαιτέρω προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government), με την απλοποίηση των διαδικασιών ταυτόχρονα με την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων σε Τμήματα/ Υπηρεσίες, καθώς επίσης και τη στήριξη των εν λόγω Τμημάτων/ Υπηρεσιών, μέσω της οργάνωσης και διεξαγωγής των απαραίτητων εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ ημερίδων ή/και της εφαρμογής άλλων διοικητικών μέτρων.
-Ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Υπηρεσία, το οποίο θα ενεργεί ως μια κοινή βάση πληροφοριών που θα παρέχει εύκολη, γρήγορη και ακριβή ενημέρωση, διευκολύνοντας έτσι τις διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υπηρεσία.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων που αφορούν στην αναδιοργάνωση του Τμήματος και άλλων τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας.
 • Εκπροσώπηση του Τμήματος στην Ομάδα Εργασίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government Group) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Δημόσια Διοίκηση (EUPAN)
 • Διαχείριση ερωτημάτων Υπηρεσιών/ μεμονωμένων υπαλλήλων/ Βουλής για θέματα Προϋπολογισμών, θέσεων, εκσυγχρονιστικά μέτρα κτλ.
 • Εκπροσώπηση σε Επιτροπές της Βουλής.
 • Προώθηση της ανάπτυξης του προσωπικού του Τμήματος, μέσω της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια, κλπ.

Προϊστάμενη Τομέα Διοικητικού Εκσυγχρονισμού:
κ. Κυριακή Χριστοδούλου, Πρώτος Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Λειτουργός Επικοινωνίας Τομέα:
κ. Κρίστια Λύρα, Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Τηλ. 22 601559
email: clyra@papd.mof.gov.cyΣχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πληροφορίες για ΚΕΠ Λευκωσίας.pdf (File Size: 215,72Kb)
Τελευταία Ενημέρωση στις: 28/07/2021 06:59:35 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού