Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για μετακίνηση/απόσπαση δύο (2) Λειτουργών στο Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 27/12/2019)
Με την παρούσα, γνωστοποιείται η ανάγκη για απασχόληση δύο (2) Λειτουργών στο Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπηρετούν/απασχολούνται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Κλίμακα Α8-Α10-Α11 ή Α11(ii) και να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:
  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο στα Νομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Αγροτική Οικονομία, Ευρωπαϊκές Σπουδές ή άλλους συναφείς τίτλους.
  • Πολύ καλή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2. Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έχει ως αποστολή την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου για τις κρατικές ενισχύσεις στην κυπριακή έννομη τάξη. Ο Έφορος, σύμφωνα με τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμους του 2001 έως 2009 υποβοηθείται στο έργο του από αριθμό υπαλλήλων, οι οποίοι στελεχώνουν το Γραφείο του. Περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου: http://www.publicaid.gov.cy.

3. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί, κυρίως, με την αξιολόγηση μέτρων κρατικής ενίσχυσης και την υποβοήθηση του Εφόρου στην έκδοση Αποφάσεων, Γνωμοδοτήσεων και Γνωματεύσεων, ως προς τη συμβατότητα των μέτρων αυτών με το κοινοτικό κεκτημένο. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι τα ακόλουθα είναι τα θέματα με τα οποία αναμένεται να απασχοληθούν οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν: σχέδια ενισχύσεων προς ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις), ενισχύσεις στις δημόσιες μεταφορές, επιδοτήσεις στη γεωργία, την ενέργεια, τον πολιτισμό, την ευρυζωνικότητα, την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία, ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων, κρατική χρηματοδότηση υποδομών, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κ.α. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας.


4. Στο προσωπικό που θα επιλεγεί θα παρασχεθεί επαρκής εκπαίδευση και καθοδήγηση από το προσωπικό του Γραφείου ως προς τις ως άνω αρμοδιότητες του Εφόρου και το κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 27/12/2019.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Εφόρου, το οποίο στεγάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών, στο τηλέφωνο 22601219, με τους λειτουργούς του Γραφείου κ. Ιωάννη Ιωάννου και κ. Πιερή Κλείτου.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Οργανισμών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 0305(3) - Αίτηση Λειτουργού στο Γραφείο ΕΕΚΕ.pdf Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/04/2020 05:15:34 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού