Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό ή από εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας ή/και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση και απασχόληση στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας.
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 5/7/2021)
Με την παρούσα γνωστοποιείται η ανάγκη για απασχόληση αριθμού προσωπικού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, οι οποίοι θα αποσπαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 έως 2020 ή του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 ή/και του περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου Νόμου του 2019. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης θα είναι μέχρι δύο χρόνια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνιμοι υπάλληλοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται πιο κάτω, νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα για τα εν λόγω καθήκοντα προσόντα.

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας είναι αρμόδιο για,

(α) τη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση, τη συμπλήρωση, την ενοποίηση, την κωδικοποίηση, την αναθεώρηση, την κατάργηση και τη μετάφραση της Κυπριακής Νομοθεσίας,

(β) την ετοιμασία και παρουσίαση Εθνικών Εκθέσεων, τις οποίες υποχρεούται να υποβάλλει η Δημοκρατία, σύμφωνα με τις επικυρωθείσες Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης,

(γ) την ενοποίηση και μετάφραση νόμων και κανονισμών,

(δ) την επισήμανση των υποχρεώσεων και ενεργειών, που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργό, Ανεξάρτητο Αξιωματούχο, Υπηρεσίες, Τμήμα, κτλ,

(ε) την τήρηση Αρχείου Διεθνών Συνθηκών, ετοιμασία και συνεχής ενημέρωση Ευρετηρίου Διεθνών Συνθηκών και παροχή συμβουλών/εισηγήσεων προς το ΥΠΕΞ για θέματα συνομολόγησης Διεθνών Συνθηκών,

(στ) την ενάσκηση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος ή αρμοδιότητας ανατεθεί στην Επίτροπο Νομοθεσίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή/και το Υπουργικό Συμβούλιο.

(Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτρόπου Νομοθεσίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας.)

Δύο Νομικοί Λειτουργοί (επιπέδου Κλ. Α8, Α10 και Α11)

Απαιτούμενα Προσόντα

1. Πτυχιούχοι Νομικής με πείρα σε χειρισμό νομικών θεμάτων.

2. Άλλο πανεπιστημιακό δίπλωμα με εμπειρία σε νομοπαρασκευαστική εργασία σε Υπουργείο ή Τμήμα.

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με την τελευταία Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με Αρ. 256, ημερομηνίας 15.10.2019.

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.Καθήκοντα και Ευθύνες

1. Εκτελεί καθήκοντα σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτρόπου Νομοθεσίας, όπως αυτές καθορίζονται στην Προεδρική Πράξη Διορισμού της Επιτρόπου Νομοθεσίας με αριθμό 756/2019, ημερομηνίας 3/10/2019 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

(α) Τη νομική έρευνα, μελέτη και ετοιμασία εκθέσεων για τον εκσυγχρονισμό, την αναθεώρηση, την κατάργηση, την απλοποίηση, την ενοποίηση, τη συμπλήρωση, την κωδικοποίηση και την μετάφραση της εθνικής νομοθεσίας.

(β) Τη συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές ομάδες/επιτροπές ή την εξ΄ ολοκλήρου ανάληψη νομοπαρασκευαστικής εργασίας και ή σχετικών μελετών.

(γ) Την ενοποίηση νόμων και κανονισμών.

(δ) Τη μετάφραση νόμων και κανονισμών από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα και από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα.

(ε) Τον συντονισμό και την ετοιμασία Εθνικών Εκθέσεων, τις οποίες υποχρεούται να υποβάλλει η Δημοκρατία, σύμφωνα με τις επικυρωθείσες Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας/ διαδικασιών/ πρακτικών με τις διατάξεις Συμβάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις οποίες η Δημοκρατία έχει κυρώσει, σύμφωνα με νέα δεδομένα ως προς τα διεθνώς κρατούντα και/ή Συστάσεις των πιο πάνω Οργάνων των Ηνωμένων Εθνών.

(στ) Την ετοιμασία επισημάνσεων των υποχρεώσεων και ενεργειών, που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργό, Ανεξάρτητο Αξιωματούχο, Υπηρεσίες, Τμήμα. κτλ.

2. Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 5/7/2021. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μελίνα Παπαγεωργίου στο τηλέφωνο 22873014.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 0201 (2) Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Νομικούς Λειτουργούς.pdfCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/07/2021 08:00:20 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού