Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό και εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 27/12/2019)Με την παρούσα γνωστοποιείται η ανάγκη για απασχόληση αριθμού υπαλλήλων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι οποίοι θα αποσπαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 ή/και του περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου Νόμου του 2019.

Το Όραμα μας
Να καταστεί ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, που προωθεί την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα σε τομείς αιχμής, με στόχο την επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας μας.

Η Αποστολή μας
Να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου και να προάγει τη διά βίου μάθηση με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, να παράγει και να μεταδίδει την επιστημονική γνώση μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση προκλήσεων στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, να καταστεί καταλυτικός αρωγός της πολιτείας και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η αποστολή επικεντρώνεται στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τρεις άξονες:
 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνογνωσίας
 • Κοινωνική Προσφορά

Οι Αξίες μας
Οι αξίες που διέπουν τον κώδικα συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύει κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας στην καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών μας σχετίζονται με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Υπευθυνότητα ως προς την επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης για παροχή βέλτιστων λύσεων και υπηρεσιών ποιότητας, αλλά και επίδειξη επαγγελματισμού και ανάληψη ευθύνης των πράξεων.
 • Συνέπεια στην αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων και αξιολόγηση του αποτελέσματος, στην εφαρμογή νομοθεσίας, κανόνων, εσωτερικών διαδικασιών και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Διαφάνεια για καλλιέργεια εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας εντός και εκτός Πανεπιστημιακής κοινότητας, εγκυρότητα στην επικοινωνία, παροχή σαφών πληροφοριών και ακεραιότητα.
 • Πάθος / Ενθουσιασμός και εργασία με ζήλο και ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα του Πανεπιστημίου, με παράθεση εισηγήσεων για βελτίωση και προαγωγή της καινοτομίας και προαγωγή της ανάπτυξης τόσο σε προσωπικό όσο και σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
 • Αξιοκρατία και διασφάλιση αμεροληψίας στις δραστηριότητές μας, αξιοπιστία, εντιμότητα και επιδίωξη δίκαιης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ μας και με τους εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Ηθική δηλαδή μέριμνα για το όφελος του Πανεπιστημίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, εχεμύθεια σε θέματα του Πανεπιστημίου, φοιτητές και εξωτερικούς συνεργάτες και καλλιέργεια άριστων σχέσεων με τους συναδέλφους και όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν υπάλληλοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου και οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα που περιγράφονται σε αντιστοιχία με την ανάλογη θέση.

Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, είναι αναγκαία η ενίσχυση από το ακόλουθο προσωπικό:

Α. Πέντε (5) Λειτουργούς Πανεπιστημίου (Γενικά/Διοικητικά Θέματα) Κλ. Α8-10-11

Απαιτούμενα Προσόντα

α. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου.
β. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
γ. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.

Καθήκοντα & Ευθύνες
Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:
 1. Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο τοποθετείται.
 2. Υποστηρίζει την οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία ενός ή περισσοτέρων τομέων εργασίας.
 3. Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει την σχετική αλληλογραφία.
 4. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο υφιστάμενου προσωπικού.
 5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του / της ανατεθούν.

Β. Ένα (1) Λογιστή Κλ. Α9-11-12

Απαιτούμενα Προσόντα

α. Να είναι μέλος σε ένα από τα πιο κάτω Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή σε οποιοδήποτε άλλο Σώμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ισοδύναμο από τον Υπουργό Οικονομικών.
 • The Institute of Chartered Accountants in England and Wales
 • The Institute of Chartered Accountants in Scotland
 • The Institute of Chartered Accountants in Ireland
 • The Association of Certified and Corporate Accountants
 • The institute of Costs and works Accountants.
 • The Institute of Chartered Accountants in Australia
 • The Canadian Institute of Chartered Accountants
 • The New Zealand Society of Accountants.
 • The American Institute of Certified Public Accountants νοουμένου ότι είναι κάτοχοι του τίτλου θα έχουν τριετή τουλάχιστο λογιστική/ελεγκτική πείρα σε εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο ή σε ανώτερη θέση Δημόσιας Εταιρείας.
 • The Institute of Chartered Accountants in South Africa και τριετής απασχόληση σε λογιστικό ή ελεγκτικό Οίκο του οποίου ο διευθυντής ή ένας από τους διευθυντές είναι μέλος ενός από τα ήδη αναγνωρισμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών.

β. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

γ. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα ελέγχου κατώτερου προσωπικού.

Γενικά Καθήκοντα & Ευθύνες
Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:
 • Οργανώνει, διοικεί και ελέγχει ένα ή περισσότερους κλάδους των υπηρεσιών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε λογιστικά και άλλα καθήκοντα δυνατό να της/του ανατεθούν από τον/την Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας ή/και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.
 • Διασφαλίζει τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, ετοιμάζει μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για τρόπους μείωσης των εξόδων και αύξησης των εσόδων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Διεξάγει ή/και επιβλέπει τον έλεγχο λογαριασμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ειδικών ερευνών και μελετών και τηρεί τα αναγκαία μητρώα.
 • Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
 • Μεριμνά για την ορθή και πιστή τήρηση των γενικών και ειδικών οικονομικών διατάξεων όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία, Κανονισμούς και εγκύκλιες οδηγίες του Πανεπιστημίου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της/του ανατεθούν.


Ειδικά Καθήκοντα & Ευθύνες
Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:

α. Υπεύθυνη/ος για την οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία του Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων.

β. Τηρεί ή/και εποπτεύει την ετοιμασία οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων και αναφορών των εξωτερικά ή / και εσωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων στη βάση γενικών και ειδικών οικονομικών διατάξεων της Νομοθεσίας όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία, Κανονισμούς,. Οδηγίες και εγκυκλίους του Πανεπιστημίου, καθώς και του Χρηματοδότη και τηρεί τα αναγκαία μητρώα και στατιστικά στοιχεία/πίνακες κλπ.

γ. Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, υποβάλλει εισηγήσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και διεξαγάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 27/12/2019.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λειτουργό της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Στέλιο Μάτση στο τηλέφωνο 25002807.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3007 (2) Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λειτουργού στο ΤΕΠΑΚ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3007 (3) Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λογιστή στο ΤΕΠΑΚ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.pdf Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/04/2020 05:15:34 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού