Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για απόσπαση και απασχόληση στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/7/2018)Με την παρούσα, γνωστοποιείται η ανάγκη για απόσπαση 2 Λειτουργών για ενίσχυση των Διευθύνσεων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα αποσπαστούν στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, στο πλαίσιο του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 [Ν.47(Ι)/2017].

Η εν λόγω απασχόληση δύναται να διαρκέσει για περίοδο δύο (2) ετών. Ο τόπος απασχόλησης είναι τα Γραφεία της ΑνΑΔ στη Λευκωσία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία ή μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι αναφέρονται στο συνημμένου πίνακα και οι οποίοι κατέχουν θέσεις στις μισθοδοτικές κλίμακες και τα προσόντα που περιγράφονται σε αντιστοιχία με την ανάλογη θέση.


Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού (Κλ. Α8-Α11)

Απαιτούμενα Προσόντα:
  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων: Οικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Στατιστική, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management), Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research), Μηχανική, Θετικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Τουριστικές Σπουδές, Πληροφορική, Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή σε άλλο θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Αρχής. (Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

Καθήκοντα και ευθύνες:

Αν τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού:
  1. Συγκεντρώνει στατιστικές και άλλες πληροφορίες και δεδομένα και διεξάγει μελέτες και έρευνες για το ανθρώπινο δυναμικό, ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και υποβάλλει εισηγήσεις με στόχο την πληρέστερη αξιοποίησή του.
  2. Παρακολουθεί τους όρους και τις συνθήκες κατάρτισης και απασχόλησης των ατόμων που τυγχάνουν κατάρτισης και υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση τούτων προς το σκοπό προσέλκυσης περισσότερων ατόμων.

Αν τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης:
  1. Υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με τη σχεδίαση προγραμμάτων και την οργάνωση και επίβλεψη της εφαρμογής τους και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα τούτων·
  2. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα κατάρτισης.

Και για τις δύο Διευθύνσεις:
  1. Μελετά και αναλύει το τεχνικό περιεχόμενο επαγγελμάτων, σχεδιάζει επίπεδα κατάρτισης και πρότυπα επαγγελματικών προσόντων, εισηγείται τρόπους επαλήθευσης των προτύπων καθώς επίσης συστημάτων αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων·
  2. Προάγει αρμονικές σχέσεις με τις επιχειρήσεις και ιδρύματα κατάρτισης και παρέχει συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες·
  3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 30/07/2018. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Λειτουργό Διοίκησης και Προσωπικού 1ης Τάξης κα Λιάνα Χριστοδουλίδου, ΑνΑΔ, στο τηλέφωνο 22390321.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3010 - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.pdfCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/04/2021 02:03:22 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού