Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Τομέας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών ΣχέσεωνΟ Τομέας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων έχει ως στόχο την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα. Οι αρμοδιότητες του Τομέα περιλαμβάνουν:


 • Mελέτη, αξιολόγηση και διαμόρφωση της νομοθεσίας (περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι και Κανονισμοί) που καθορίζει την πολιτική αναφορικά με τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, τους διορισμούς, τις προαγωγές, τις μεταθέσεις, τα ωφελήματα των υπαλλήλων, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, καθώς και τον πειθαρχικό κώδικα των δημόσιων υπαλλήλων.
 • Mελέτη, αξιολόγηση και τροποποίηση του Νόμου περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία.
 • Σχεδιασμός πολιτικής προσλήψεων μόνιμου προσωπικού .
 • Διαμόρφωση πολιτικής για τις εργασιακές σχέσεις των κρατικών υπαλλήλων (όρους απασχόλησης, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων (χρόνος εργασίας, ωράριο, άδειες ανάπαυσης, ασθενείας και μητρότητας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πειθαρχικός κώδικας, ιδιωτική απασχόληση, απόκτηση μετοχών, συμμετοχή στη διοίκηση εταιρειών κλπ.), μόνιμου προσωπικού.
 • Σχεδιασμός πολιτικής που αφορά στα θέματα συμπεριφοράς και δεοντολογίας των δημοσίων υπαλλήλων, στα πειθαρχικά παραπτώματα, στην αντιμετώπιση θεμάτων διαφθοράς.
 • Διαμόρφωση Σχεδίων Υπηρεσίας για το μόνιμο προσωπικό του δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με τα οικεία Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες, διαπραγμάτευσή τους με την ΠΑΣΥΔΥ στο πλαίσιο της Μόνιμης Υποεπιτροπής της ΜΕΠ για τα Σχέδια Υπηρεσίας και συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και άλλων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών όπου εξετάζονται τα Σχέδια Υπηρεσίας προκειμένου να κατατεθούν στην Ολομέλεια της Βουλής για έγκριση
 • Διαχείριση θεμάτων απασχόλησης Ευρωπαίων πολιτών στον δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ειδικότερα εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο του νομικού και θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα διορισμού/ προαγωγών στη Δημόσια Υπηρεσία.
 • Εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Διαμόρφωση πολιτικής για την παραχώρηση στολών στους δημοσίους υπαλλήλους.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για:
-Το θεσμικό τους πλαίσιο
-τη διαμόρφωση πολιτικής προσλήψεων
-τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων
-την κατάρτιση Σχεδίων Υπηρεσίας.
 • Οργάνωση γραπτών εξετάσεων για εισδοχή στη δημόσια υπηρεσία ή για δημοσίους υπαλλήλους (μη ενδοτμηματικές εξετάσεις). Στην διοργάνωση των εξετάσεων περιλαμβάνονται: α) ετοιμασία προσφορών και γραφικής ύλης και άλλου απαραίτητου υλικού που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, β) ετοιμασία Κανονισμών των Εξετάσεων, γ) προκήρυξη των Εξετάσεων με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στον ημερήσιο τύπο, δ) διευθετήσεις με σχολικές εφορείες για χρησιμοποίηση αιθουσών σχολείων, ε) παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων, στ) ετοιμασία λογισμικού προγράμματος και καταχώρηση των αιτήσεων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ζ) ετοιμασία καταλόγων των αιτητών και αποστολή δελτίων συμμετοχής για τις εξετάσεις, η) επιλογή Υπευθύνων εξεταστικών κέντρων και επιτηρητών, θ) λειτουργία κέντρου θεματοθέτησης δοκιμίων των εξετάσεων, ι) παραλαβή και ταξινόμηση των γραπτών των εξετάσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία και παράδοση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για διόρθωση, ια) ετοιμασία καταστάσεων πληρωμών για όσους εργάζονται στις εξετάσεις εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ιβ) ανακοίνωση καταλόγων επιτυχόντων και ενημέρωσή τους με επιστολές.
 • Διαμόρφωση των μηχανισμών συλλογικών διαβουλεύσεων μεταξύ της Κυβέρνησης ως εργοδότη και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των δημοσίων και εκπαιδευτικών υπαλλήλων.
 • Γραμματειακή υποστήριξη της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) και της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ) (σύγκληση των συνεδριών της Επιτροπής, καταρτισμός της ημερήσιας διάταξης, τήρηση ορθών πρακτικών, παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής, κ.α.).
 • Μέριμνα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας.
 • Διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας.
 • Διαχείριση ερωτημάτων της Βουλής σχετικά με τους Νόμους που αφορούν στις προσλήψεις, την εργασιακή σχέση των απασχολούμενων στη δημόσια υπηρεσία καθώς και θέματα που άπτονται των πειθαρχικών παραπτωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Διαχείριση ερωτημάτων υπηρεσιών και μεμονωμένων υπαλλήλων σχετικά με την εφαρμογή της προβλεπόμενης νομοθεσίας για τους δημοσίους υπαλλήλους που αφορά στις προσλήψεις και στις διάφορες πτυχές της εργασιακής σχέσης (π.χ. προαγωγή, άδειες κλπ).
 • Διαχείριση αιτημάτων δημοσίων υπαλλήλων για ιδιωτική απασχόληση, απόκτηση μετοχών και συμμετοχή στη διοίκηση εταιρειών.
 • Εξέταση αιτημάτων ιδιωτών για απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία χωρίς αμοιβή.
 • Διαχείριση ερωτημάτων υπηρεσιών και μεμονωμένων υπαλλήλων αναφορικά με το ωράριο εργασίας.
 • Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Δημόσια Διοίκηση (EUPAN)
 • Συμμετοχή στην Επιτροπή Ισότητας των φύλων στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και του Εθνικού Μηχανισμού για τα δικαιώματα της γυναίκας.

Προϊστάμενη Τομέα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων :
κ. Κλέα Ζαμπαρλούκου, Πρώτη Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Λειτουργός Επικοινωνίας Τομέα:
κ.Ίριδα Νικολαίδου, Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α
Τηλ. 22 601543
email: inicolaidou@papd.mof.gov.cyCyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 28/07/2021 06:59:35 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού