ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποστολή


To Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), μέσα από τη διαμόρφωση και εφαρμογή κρατικών προγραμμάτων και πολιτικών, έχει ως αποστολή την ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τον εξορθολογισμό των οργανωτικών δομών και διαδικασιών, σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους και μέσα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την καθιέρωση διαφάνειας σε ότι αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Το όραμα του Τμήματος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, αποδοτικής και αποτελεσματικής δημόσιας υπηρεσίας, η οποία, αξιοποιώντας και τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, να είναι σε θέση να προσφέρει ψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να αντιμετωπίζει/ αξιοποιεί με επιτυχία τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Οι στρατηγικοί στόχοι στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης είναι:

No documents found


© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού