Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Αρμοδιότητες  Το ΤΔΔΠ αποτελεί Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών και είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της ενδεδειγμένης πολιτικής σε ότι αφορά τη διοίκηση του προσωπικού του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών, το ΤΔΔΠ έχει την άμεση ευθύνη για 48,000, περίπου, εργοδοτούμενους στο δημόσιο τομέα (δημόσιους υπαλλήλους, αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και εργατοτεχνίτες) και ασκεί συμβουλευτικό ρόλο για άλλους 20,000, περίπου, εργοδοτουμένους στους ημικρατικούς οργανισμούς και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Το ΤΔΔΠ έχει, επίσης, την ευθύνη για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και των αναγκαίων κατευθυντήριων γραμμών για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.


  Ο Διευθυντής του ΤΔΔΠρ:

  • Είναι ο κατά Νόμο Προϊστάμενος και χειρίζεται τα θέματα διοίκησης και ανάπτυξης του εναλλάξιμου προσωπικού (Γενικού Διοικητικού, Γενικού Γραμματειακού και Γενικού Βοηθητικού Προσωπικού), που αριθμεί 3.000 περίπου προσωπικό από τις 16.000 περίπου κατειλημμένες μόνιμες θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας, και το οποίο ικανοποιεί τις αντίστοιχες υπηρεσιακές ανάγκες ολόκληρης της δημόσιας υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, λειτουργεί ξεχωριστός Τομέας, ο Τομέας Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Εναλλάξιμου Προσωπικού.
  • Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
  • Συμμετέχει εκ μέρους της Επίσημης Πλευράς στα διάφορα όργανα εργασιακών σχέσεων, δηλαδή τη:

   – Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ)
   – Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ)
   – Μικτή Επιτροπή Αστυνομίας (ΜΕΠΑ)  ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:


  • Διαμόρφωση πολιτικής, διενέργεια μελετών και παροχή συμβουλών σε σχέση με τα ακόλουθα

   – Πρόσληψη (μόνιμου, έκτακτου και ωρομίσθιου) προσωπικού
   – Στελέχωση υπηρεσιών
   – Σχέδια Υπηρεσίας
   – Όρους απασχόλησης, καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα υπαλλήλων (χρόνος εργασίας, άδειες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πειθαρχικός κώδικας κλπ)
   – Μισθούς, επιδόματα και άλλα οικονομικά ωφελήματα
   – Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού
   – Αφυπηρετήσεις και Συντάξεις και Ταμεία Προνοίας (για το ΩΚΠ)
   – Όρους υπηρεσίας επιτόπιου προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.


  • Άμεση ευθύνη για το εναλλάξιμο προσωπικό (μόνιμο, έκτακτο)

   – Προσλήψεις
   – Προαγωγές
   – Τοποθετήσεις, μετακινήσεις, μεταθέσεις κλπ
   – Στελέχωση υπηρεσιών
   – Πειθαρχικά παραπτώματα

  • Άμεση ευθύνη για συγκεκριμένα επαγγέλματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ) (Αχθοφόροι/ Κλητήρες, Γενικοί Βοηθοί, Καθαρίστριες Επαρχίας Λευκωσίας)

   – Προσλήψεις
   – Τοποθετήσεις, μετακινήσεις
   – Στελέχωση υπηρεσιών

  • Διεξαγωγή επισκοπήσεων προσωπικού, καθώς και μελετών σχετικά με:

   – Οργανωτικές και μισθοδοτικές διαρθρώσεις
   – Διαδικασίες, οργάνωση, στελέχωση και μεθόδους

  • Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής μάθησης για το δημόσιο τομέα (μέσω της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης)

   – Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας
   – Ανάπτυξη και υποστήριξη «πυρήνων μάθησης» στα Υπουργεία και Τμήματα της Δημόσιας Διοίκησης
   – Εισαγωγική κατάρτιση νεοεισερχομένων.
   – Ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών.
   – Ανάπτυξη προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
   – Διοργάνωση μαθησιακών δραστηριοτήτων διαχείρισης των αλλαγών στη δημόσια διοίκηση που απορρέουν από την εισαγωγή και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
   – Διοργάνωση σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς του δημόσιου τομέα επιμορφωτικών προγραμμάτων σε εξειδικευμένα θέματα.
   – Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης.
   – Ενίσχυση της προσπάθειας των Oργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας να αυτοαναπτυχθούν και να βελτιωθούν με το σχεδιασμό και την υποστήριξη ενδοοργανωσιακών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework-CAF) στη δημόσια διοίκηση της Κύπρου.

  • Προώθηση μέτρων με σκοπό την αποτελεσματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη

   – Επέκταση του θεσμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) με στόχο την προσφορά στον πολίτη των υπηρεσιών που χρειάζεται κατά τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και ταχύτερο τρόπο
   – Δημιουργία Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης με στόχο την παροχή πληροφόρησης αλλά και υπηρεσιών στον πολίτη

  • Διαμόρφωση μηχανισμών διαβούλευσης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμμετοχή του Διευθυντή του Τμήματος ως μέλους της Επίσημης πλευράς στην Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ), στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ) και στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Αστυνομίας (ΜΕΠΑ). Συμμετοχή επίσης Λειτουργών των αρμοδίων Τομέων του Τμήματος ως Γραμματέων στις Επιτροπές ΜΕΠ, ΜΕΠΕΥ και ΜΕΕ (Μικτή Εργατική Επιτροπή) και ως Προέδρων στις Μόνιμες Υποεπιτροπές αυτών (ΜΥΜΕΠ και ΜΥΜΕΕ).
  • Ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει τη διαδικασία πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία

   – Διάγνωση αναγκών για έκτακτο προσωπικό
   – Συμμετοχή στις Επιτροπές ενστάσεων
   – Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τους όρους απασχόλησης έκτακτου προσωπικού

  • Ενεργός συμμετοχή στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί αξιολόγησης υποψηφίων για διορισμό σε ορισμένες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία

   – Συμμετοχή του Διευθυντή στην Ειδική Επιτροπή που έχει την ευθύνη διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για τη Δημόσια Υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι
   – Καταρτισμός του καταλόγου θέσεων για τις οποίες διεξάγεται γραπτή εξέταση με βάση την προαναφερόμενη νομοθεσία, καθώς και του καταλόγου θέσεων για τις οποίες η γραπτή εξέταση διεξάγεται από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές και κατάθεση των εν λόγω Καταλόγων στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση
   – Αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης με βάση τις οδηγίες της Ειδικής Επιτροπής.

  • Ενεργός συμμετοχή στην εφαρμογή της νομοθεσίας για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό:

   – Συμμετοχή στις Επιτροπές Επιλογής στα Τμήματα όπου εφαρμόζονται τα Σχέδια Πλήρωσης Ωρομίσθιων Θέσεων
   – Συμμετοχή στις Επιτροπές Ενστάσεων για πλήρωση θέσεων Κατηγορίας Α’ στα Τμήματα όπου εφαρμόζονται τα Σχέδια Πλήρωσης Ωρομίσθιων θέσεων
   – Συμμετοχή στα μικτά κλιμάκια που συστήνονται για προαγωγή ωρομισθίων ε ωρομίσθια θέση Επιστάτη Α’
   – Συμμετοχή στο πειθαρχικό όργανο που συστήνεται για εξέταση ενστάσεων στην επιβολή πειθαρχικών ποινών στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.


  ΤΟΜΕΙΣ

  Με βάση την υφιστάμενη οργάνωση του Τμήματος, οι πιο πάνω αρμοδιότητες κατανέμονται στους ακόλουθους Τομείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών του Τμήματος.

  -Τομέας Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

  -Τομέας Στελέχωσης

  -Τομέας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων

  -Τομέας Διοίκησης Αποδοτικότητας, Αμοιβών και Συντάξεων
  -Τομέας Διοίκησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
  -Τομέας Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Εναλλάξιμου Προσωπικού
  -Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΔΔΠ


  Οι κύριοι αποδέκτες των Υπηρεσιών του ΤΔΔΠ είναι οι ακόλουθοι:


  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΔΔΠ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού συμμετέχει εκ μέρους της Επίσημης πλευράς στα διάφορα όργανα Εργασιακών Σχέσεων δηλαδή τη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ), τη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ), τη Μικτή Επιτροπή Αστυνομίας (ΜΕΠΑ) και την Μικτή Εργατική Επιτροπή (ΜΕΕ).

  Πιο αναλυτικά οι Επιτροπές στις οποίες συμμετέχει το Τμήμα έχουν ως εξής:

  1. Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ)

  Η Μικτή Επιτροπή Προσωπικού και η Μόνιμη Υποεπιτροπή Προσωπικού αποτελούν το επίσημο όργανο των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κυβέρνησης ως εργοδότη και του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων για τη ρύθμιση των γενικών όρων απασχόλησης στον τομέα της δημόσιας υπηρεσίας μέσω της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης της ΠΑΣΥΔΥ.

  Η ΜΕΠ έχει ως Πρόεδρο το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και μέλη τον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και δύο εκπροσώπους της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων ενώ η Μόνιμη Υποεπιτροπή Προσωπικού, για Σχέδια Υπηρεσίας, έχει ως Πρόεδρο το Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή εκπρόσωπό του (σήμερα χρέη εκτελεί η Προϊσταμένη του Τομέα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων) και μέλος το Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ ή εκπρόσωπό του.

  Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και της Υποεπιτροπής (βάσει της Εγκυκλίου 1030/8-12-1993, που αφορά στην Αναθεώρηση και στον Εκσυγχρονισμό του Καταστατικού και της Λειτουργίας της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού) περιλαμβάνουν διαβουλεύσεις για:

  · Τις γενικές αρχές που αφορούν σε: προσλήψεις, προαγωγές, ώρες εργασίας, άδειες, αργίες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πειθαρχία, απολαβές και επιδόματα, ωφελήματα αφυπηρέτησης καθώς και άλλα θέματα που επηρεάζουν τους όρους υπηρεσίας
  · Τα επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά σχέδια για τους δημοσίους υπαλλήλους
  · Τα μέσα αξιοποίησης των ιδεών και εμπειριών των δημοσίων υπαλλήλων
  · Την προτεινόμενη νομοθεσία ή τροποποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας σε ό,τι αυτή επηρεάζει τους όρους υπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων
  · Θέματα που σχετίζονται με την ευημερία των δημοσίων υπαλλήλων.

  Επιπρόσθετα, σήμερα στελέχη του Τομέα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού εκτελούν χρέη Γραμματέα της ΜΕΠ και της Υποεπιτροπής. Ο Γραμματέας έχει σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΜΕΠ τα ακόλουθα καθήκοντα:
  · Σύγκληση συνεδριάσεων και αποστολή ειδοποιήσεων στα μέλη
  · Καταρτισμός της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο
  · Τήρηση πρακτικών συζητήσεων στο πλαίσιο των συνεδριάσεων
  · Υποβολή Σχεδίου πρακτικών στον Πρόεδρο για έγκριση
  · Παροχή στατιστικών και άλλων στοιχείων σε όλες τις πλευρές που συμμετέχουν στην Επιτροπή για την αντικειμενική εξέταση των θεμάτων των συνεδριάσεων
  · Παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής ή/και της Υποεπιτροπής

  2. Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ)

  Η Μικτή Eπιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ), στην οποία συμμετέχει (όπως ακριβώς και στην ΜΕΠ) ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αποτελεί τον αντίστοιχο θεσμοθετημένο μηχανισμό ρύθμισης εργασιακών θεμάτων στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

  Την ευθύνη τήρησης του εν λόγω μηχανισμού και επομένως των θεσμοθετημένων διαδικασιών εργασιακών σχέσεων στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία έχει ο Τομέας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων του ΤΔΔΠρ. Επιπρόσθετα στέλεχος του συγκεκριμένου Τομέα έχει αναλάβει το ρόλο του Γραμματέα της ΜΕΠΕΥ.

  Στα πλαίσια του εν λόγω μηχανισμού συζητούνται τα ακόλουθα θέματα:
  · Θέματα γενικών αρχών σε σχέση με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών λειτουργών, ώρες εργασίας, προαγωγές, πειθαρχία, μισθοδοσία, ωφελήματα αφυπηρέτησης ή οποιαδήποτε άλλα ζητήματα επηρεάζουν τους όρους υπηρεσίας μια θέσης, ομάδας θέσεων ή της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ως σύνολο.
  · Μορφωτικά και εκπαιδευτικά σχέδια για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς.
  · Μέσα αξιοποίησης των ιδεών και της πείρας των εκπαιδευτικών λειτουργών.
  · Προτεινόμενη νομοθεσία ή τροποποίηση της υφιστάμενης, εφόσον επηρεάζονται οι όροι υπηρεσίας των εκπαιδευτικών λειτουργών.

  Παράλληλα, για συζήτηση και ρύθμιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τα μέλη του προσωπικού κάθε Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών ξεχωριστά, και τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των γενικών θεμάτων, λειτουργούν οι Μικτές Τμηματικές Επιτροπές Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΙ.ΤΕ.Π.Ε.Υ), στις οποίες προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και συμμετέχει ως μέλος, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ή εκπρόσωπός του και μέχρι τρεις εκπρόσωποι της οικείας Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών.


  3. Μικτή Επιτροπή Αστυνομίας

  Η Μικτή Eπιτροπή Αστυνομίας (ΜΕΠΑ), αποτελεί κατ’ αναλογία με τις ΜΕΠ και ΜΕΠΕΥ, τον αντίστοιχο θεσμοθετημένο μηχανισμό ρύθμισης εργασιακών θεμάτων στην Αστυνομία.

  Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενώ ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού είναι ένα από τα μέλη της.


  4. Μικτή Εργατική Επιτροπή (ΜΕΕ)

  Η Μικτή Εργατική Επιτροπή (ΜΕΕ) αποτελεί το αρμόδιο όργανο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (όροι απασχόλησης, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μισθοδοτικά και άλλα ωφελήματα κλπ) στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό (ΩΚΠ). Συγκεκριμένα, πρωταρχικό στόχο της ΜΕΕ αποτελεί η εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ του Κράτους, υπό την ιδιότητα του ως Εργοδότη, και των εργοδοτουμένων του για επίτευξη αυξημένης εργατικής επάρκειας και παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ευημερία των εργοδοτουμένων. Επίσης η Μ.Ε.Ε. είναι το μόνο υπεύθυνο σώμα για την υποβολή συστάσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τα ημερομίσθια και τους όρους εργασίας όλου του ΩΚΠ.

  Η Μ.Ε.Ε. αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών (Πρόεδρος), Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών και Έργων, δύο εκπροσώπους της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και δύο της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ (αμφότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων).

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού συμμετέχει στην ΜΕΕ μέσω του Προϊσταμένου του Τομέα Διοίκησης Ωρομίσθιου Προσωπικού ο οποίος διαδραματίζει ρόλο Γραμματέα της ΜΕΕ, και ο οποίος Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Μόνιμης Υποεπιτροπής της Μ.Ε.Ε. Η παρουσία του εν λόγω Προϊσταμένου στην Επιτροπή τον καθιστά ενεργό μέλος στις διαβουλεύσεις για συνομολόγηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του ΩΚΠ.

  Συμμετοχή του ΤΔΔΠ σε Άλλες Επιτροπές ή/και σε Μηχανισμούς ή/και σε Ταμεία

  Πέραν των προαναφερομένων Επιτροπών στις οποίες το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία στις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τον καθορισμό των εργασιακών σχέσεων, το ΤΔΔΠρ συμμετέχει σε μια σειρά άλλων Επιτροπών/ Μηχανισμών/ Ταμείων, οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

  n Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Βουλή των Αντιπροσώπων)

  Το Τμήμα εκπροσωπείται σε Συνεδρίες των πιο κάτω Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (π.χ. ) και απαντά σε ερωτήματα ανάλογα με το Υπουργείο/ Υπηρεσία/Τμήμα που αφορά η ερώτηση αλλά και το είδος του προσωπικού (μόνιμο εξειδικευμένο, έκτακτο, εναλλάξιμο, ωρομίσθιο κλπ).

   • Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
   • Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών αναφορικά με Σχέδια Υπηρεσίας και Νομοθεσία και Κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας
   • Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με Νομοθεσία για προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, τους καταλόγους θέσεων, καθώς και για άλλα θεσμικά θέματα
   • Άλλες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, αναφορικά με θέματα Νομοθεσίας και Κανονισμών, όρων απασχόλησης υπαλλήλων Ημικρατικών Οργανισμών και Σχέδια Υπηρεσίας Ημικρατικών Οργανισμών.

  n Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

  Η Επιτροπή αυτή συστάθηκε με το Νόμο 205(Ι) του 2002, στοχεύοντας στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας. Το ΤΔΔΠρ μετέχει στην Επιτροπή με εκπρόσωπό του, με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των πολιτικών ίσης μεταχείρισης στη δημόσια υπηρεσία.

  n Εθνικός Μηχανισμός για τα δικαιώματα της γυναίκας

  Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ο οποίος συστάθηκε το 1994, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει ως όρους εντολής την προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων της γυναίκας σε όλους τους τομείς της ζωής. Υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και αποτελείται από διάφορα Σώματα, μεταξύ των οποίων και Διαϋπουργειακή Επιτροπή, στην οποία το ΤΔΔΠρ εκπροσωπείται από Λειτουργό του.

  n Ταμείο Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

  Σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, υπεύθυνη για τη διαχείριση του εν λόγω Ταμείου είναι η Διαχειριστική Επιτροπή, την οποία απαρτίζουν ο Γενικός Λογιστής της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Πρόεδρος, έξι (6)πρόσωπα τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα οποία υποδεικνύουν οι Συντεχνίες (η Εργατική δηλαδή πλευρά) και δύο (2) πρόσωπα τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και εκπροσωπούν την Επίσημη πλευρά. Σήμερα, ως το ένα εκ των δύο μελών που εκπροσωπούν την Επίσημη Πλευρά έχει διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, η λειτουργός που προΐσταται του Τομέα Διοίκησης Ωρομίσθιου Προσωπικού του Τμήματος.

  n Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.

  Σύμφωνα με το Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, στη Διαχειριστική Επιτροπή συμμετέχει ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή αντιπρόσωπός του. Στο εν λόγω Σχέδιο το ΤΔΔΠρ εκπροσωπείται από τη λειτουργό που προΐσταται του Τομέα Διοίκησης Ωρομίσθιου Προσωπικού του Τμήματος.

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

  Με την έναρξη της Δ Προγραμματικής περιόδου (2007-2013) το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης καθόρισαν το στρατηγικό τους σχέδιο για την Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ επιπλέον μερίμνησαν για την ένταξη των σημαντικότερων Έργων υλοποίησης της εν λόγω στρατηγικής στο ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

  Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, το όραμα του Τμήματος είναι:

  η δημιουργία μιας σύγχρονης, αποδοτικής και αποτελεσματικής δημόσιας υπηρεσίας, η οποία, αξιοποιώντας και τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, να είναι σε θέση να προσφέρει ψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να αντιμετωπίζει/ αξιοποιεί με επιτυχία τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

  Οι στρατηγικοί στόχοι στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης είναι:


  · η βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας που θα επέλθει από την απλοποίηση των διαδικασιών, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τον εξορθολογισμό των οργανωτικών δομών και γενικά την ενίσχυση της διοικητικής δυνατότητας των οργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας
  · η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η αποτελεσματική αξιοποίησή του με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του
  · η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη, και στην κοινωνία ως σύνολο, έγκαιρα και αποτελεσματικά, και παράλληλα, η επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στον τρόπο δράσης της διοίκησης
  · η συμβολή στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου

  Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο του Τμήματος για τη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (2007-2013), για την επίτευξη των πιο πάνω στρατηγικών στόχων σχεδιάστηκαν διάφορες δράσεις και μέτρα που εντάσσονται στους ακόλουθους άξονες:

  • Βελτίωση της λειτουργικότητας των Υπουργείων/ Ανεξάρτητων Υπηρεσιών
  • Βελτίωση της διαδικασίας επιλογής, πρόσληψης, αξιοποίησης και ανέλιξης προσωπικού καθώς και βελτίωση της απόδοσής του
  • Δημιουργία μιας πιο «υπόλογης» και διάφανης δημόσιας υπηρεσίας καθώς και ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών
  • Ενίσχυση της οργανωσιακής ανάπτυξης και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συστηματικής λειτουργίας της Μάθησης στη δημόσια υπηρεσία


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Δομή Δημόσιου Τομέα στην Κύπρο.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 132,29Kb)


 • CyprusFlightPass

  CyprusFlightPass

   Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/01/2022 02:54:09 PM
   

  © 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού