Ομόλογα 7-ετούς διάρκειας


Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δέχεται αιτήσεις για την έκδοση του ειδικού ομολόγου προς φυσικά πρόσωπα από τον Οκτώβριο του 2016 με σκοπό την κάλυψη μέρους των αναγκών του επενδυτικού κοινού, για σκοπούς πολιτογραφήσεων.
Τα εν λόγω ειδικά ομόλογα είναι μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης διάρκειας και η πρώτη έκδοση έχει διάρκεια επτά ετών χωρίς την δυνατότητα οποιασδήποτε πρόωρης αποπληρωμής. Μετά το πέρας τριών ετών από την μέρα έκδοσης τους υπάρχει η δυνατότητα για εισαγωγή τους στο ΧΑΚ. Με την εισαγωγή τους στο ΧΑΚ δεν θα υπόκεινται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς για την μεταβίβαση ή αγοραπωλησία τους.
Το επιτόκιο που λαμβάνουν τα εν λόγω ειδικά ομόλογα είναι σταθερό 0,75% και υπόκειται στην υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία. Νοείται ότι τα εν λόγω επιτόκια δύνανται να διαφοροποιούνται για κάθε νέα σειρά. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Έκδοσης.
Το ελάχιστο ποσό αίτησης για αγορά των ειδικών ομολόγων είναι €1.000 ευρώ. Πραγματοποιείται μια έκδοση τέτοιων ομολόγων μία φορά τον μήνα, εκτός εάν ανάλογα με τις εκάστοτε ειδικότερες εξελίξεις της αγοράς αποφασιστεί διαφορετικά.
Τα ομόλογα εκδίδονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και διατίθενται στο κοινό μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Το σχετικό έγγραφο αίτησης (Έντυπο 1Α) που πρέπει να συμπληρωθεί σε σχέση με το ειδικό ομόλογο πρέπει να κατατίθεται από τους επενδυτές είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικά στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην παρούσα ιστοσελίδα και από το ΧΑΚ.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 2019.pdf