Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Με τους περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμους του 2012 έως 2016 [Ν.195(Ι)/2012, Ν.162(Ι)/2013 και Ν.9(Ι)/2016] έχει ιδρυθεί εντός του Υπουργείου Οικονομικών το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Με την έναρξη ισχύος του περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμου (ημερ. δημοσίευσης στην Επ. Εφημερίδα: 21-Δεκ-2012), ο περί Δανείου (Ανάπτυξη) Νόμος, ο περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου Νόμος και ο περί Ομολογιακού Δανείου Νόμος και οι κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των νόμων αυτών, καταργούνται. Οι εξουσίες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το χρέος εκείνο που συνάφθηκε βάσει των νόμων και κανονισμών οι οποίοι καταργούνται, συνεχίζουν να ισχύουν έως την πλήρη εξόφληση του εν λόγω χρέους και οι δανειακές συμφωνίες που συνάφθηκαν και τα χρεόγραφα που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, παραμένουν σε ισχύ.