ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθετικό ΠλαίσιοΤο Νομοθετικό μας πλαίσιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται, κυρίως, από τους ακόλουθους Νόμους και Κανονισμούς:

(α) O περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, Ν.73(Ι)/2016.

(β) Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο του 2010, 104(Ι)/2010.

(γ) Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικοί Κανονισμοί του 2007, ΚΔΠ 201/2007.

(δ) Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμοί του 2009, ΚΔΠ249/2009.

(ε) Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016, ΚΔΠ 138/2016.

(στ) Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2016, ΚΔΠ 376/2016.

Η Νομοθεσία αυτή μπορεί εύκολα να εξασφαλιστεί από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, αριθμός τηλεφώνου 22405800. Όσοι διαθέτουν acrobat reader μπορούν να την βρουν τη νομοθεσία στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου.


_______________________________________________
© 2013 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών