Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Μίσθωσης Υπηρεσιών Δύο (2) Νομικών Συμβούλων στο Τμήμα ΦορολογίαςΤο Τμήμα Φορολογίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο(2) Νομικών Συμβούλων για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι και δύο φορές για την ίδια περίοδο, όπως αυτο καθορίζεται στην συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Α. Αντικείμενο Υπηρεσιών

α) Μελέτη και προπαρασκευή υποθέσεων για σκοπούς ποινικής και/ή αστικής διαδικασίας.

β) Εκπροσώπηση του Εφόρου Φορολογίας στα δικαστήρια για ποινικές διώξεις και πολιτικές αγωγές σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

γ) Μελέτη και παροχή νομικών συμβουλών επί οποιωνδήποτε θεμάτων ανατεθούν σε αυτόν/αυτήν από τον Έφορο Φορολογίας και οι οποίες άπτονται της εφαρμογής της Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας ή της Περί Φόρου Εισοδήματος Νομοθεσίας ή του Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης Νομοθεσίας εφαρμόζει το Τμήμα Φορολογίας.

δ) Άλλες νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Β. Απαραίτητα Προσόντα

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του barrister at Law).

β) Εγγεγραμμένος δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκεί το Επάγγελμα, το οποίο τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α, του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 και κάτοχος της άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ.

γ) Διετής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας, ως καθορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2.

δ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 εως 2009, καθόρισε τα καθήκοντα που αποτελούν αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών, ως καθήκοντα που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση Δημόσιας Εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

Γ. Υποβολή αίτησης και προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2018, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στο Τμήμα Φορολογίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hq@tax.mof.gov.cy, αναγράφοντας ευκρινώς ώς "Θέμα" στο ηλεκτρονικό μήνυμα «Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου».

Δ. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Η αίτηση πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου και/ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου.

β) Αντίγραφο της ετήσιας άδειας δικηγόρου για το έτος 2018.

γ) Πιστοποίηση από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει ο ως άνω καθοριζόμενος χρόνος άσκησης δικηγορίας.

δ) Βιογραφικό σημείωμα.

ε) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας

Σημειώσεις:

Στην αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφα όλων των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών. Αν αυτά δεν προσκομισθούν με την αίτηση, τότε ο αιτητής θα τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή θα απορρίπτεται.
Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων να παρουσιαστούν, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Ε. Επιτροπή Επιλογής-Διαδικασία

Η επιλογή των δύο συμβούλων που θα συμβληθούν, μεταξύ των υποψηφίων, θα γίνει από τον Έφορο Φορολογίας κατόπιν εισήγησης της τριμελούς Επιτροπής, που θα συστήσει ο Έφορος Φορολογίας. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, και θα καλέσει όσους πληρούν τα κριτήρια σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην εισήγησή της.Για την διαμόρφωση της εισήγησης της, η Επιτροπή,θα λάβει υπόψη κατα την ατομική συνέντευξη, τη προσωπικότητα αλλά και την εξειδίκευση του κάθε υποψηφίου.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν τη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών». Με την υποβολή της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, οι υποψήφιοι αποδέχοναι τους όρους της εν λόγω Συμφωνίας, σε περίπτωση που επιλεγούν, και αναλαμβάνουν όπως προσέλθουν, εντός προθεσμίας ΕΠΤΑ (7) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν σχετική πρόσκληση, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας.

Σημειώνεται ότι η σύναψη των συμβάσεων τελεί υπό την αίρεση της ψήφισης του Προϋπολογισμού του 2019.


ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Λευκωσία, 10.12.2018


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών.pdf


Back To Top