Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Eισόδημα από Ενοίκια


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Το εισόδημα από ενοίκια υπόκειται σε:

(1) Φόρο Εισοδήματος νοουμένου ότι το Μικτό Ολικό Εισόδημα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το εισόδημα από ενοίκια, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

(2)Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (Ε.Α.Ε.) νοουμένου ότι είστε φορολογικός κάτοικος Κύπρου, σε ποσοστό 3%, επί του 75% του ετήσιου ακαθάριστου ποσού ενοικίων

Ανεξαρτήτως ύψους ενοικίων, υποχρεούστε:

- όταν ο ενοικιαστής είναι άτομο, υποχρεούστε να καταβάλλετε μέχρι τις 30/6 και 31/12 εκάστου έτους, με αυτοφορολογία την οφειλόμενη Ε.Α.Ε. (κώδ. 604).

          -όταν ο ενοικιαστής είναι εταιρεία/ συνεταιρισμός/ Κυπριακή Δημοκρατία/ Αρχή Τοπικής Διοίκησης τότε προβαίνει ο ίδιος σε παρακράτηση και καταβολή της ΕΑΕ (κώδικας 0614).

(3) Εισφορά ΓεΣΥ

Το εισόδημα από ενοίκια υπόκειται σε εισφορά ΓεΣΥ, 2,65% επί των ενοικίων. Εξαιρούνται της εισφοράς ΓεΣΥ όταν ο ιδιοκτήτης είναι εταιρεία/συνεταιρισμός/η Κυπριακή Δημοκρατία/Αρχή Τοπικής Διοίκησης.

- όταν ο ενοικιαστής είναι άτομο, υποχρεούστε να καταβάλλετε μέχρι τις 30/6 και 31/12 εκάστου έτους, με αυτοφορολογία την οφειλόμενη εισφορά ΓεΣΥ (κώδ. 704).

-όταν ο ενοικιαστής είναι εταιρεία/ συνεταιρισμός/ Κυπριακή Δημοκρατία/ Αρχή Τοπικής Διοίκησης τότε προβαίνει ο ίδιος σε παρακράτηση και καταβολή της εισφοράς ΓεΣΥ(κώδικας 714).

(4) ΦΠΑ

Επιβάλλεται ΦΠΑ με τον εκάστοτε κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (19%) στην μίσθωση ακινήτων μόνο στις περιπτώσεις όπου ο ενοικιαστής πραγματοποιεί φορολογητέες συναλλαγές και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΦΠΑ.

Παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την καταβολή ΦΠΑ την οποία δεν υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης στο μέλλον .

Πληροφορίες σε σχέση με την επιβολή ΦΠΑ σε ενοίκια, μπορείτε να αναζητήσετε στην Ερμηνευτική Εγκύκλιο 220

Τελευταία Ενημέρωση στις:

06/08/2021 02:51:47 PM

 Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top