Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Διατάγματα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 133/2018:Διάταγμα Fatca
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 281/2015:Ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια της Συμφωνίας για Φορολογική Συμμόρφωση Λογαριασμών στην Αλλοδαπή [ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ Κ.Δ.Π.2016/223]
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 477/2015:Ανταλλαγή Πληροφοριών στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 161/2016:Διάταγμα Κοινού Προτύπου Αναφοράς (Common Reporting Standard Decree-2016)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 223/216:Διάταγμα Fatca
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 161/2017:Ανταλλαγή Πληροφοριών στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά χώρα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 408/2017:Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως,στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών, Διάταγμα του 2017
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 132/2020:Διάταγμα με βάση τα άρθρα 5(1Α) και 13 (1) των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 220/2020:Διάταγμα με βάση τα άρθρα 5(1Α) και 13 (1) των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων
Back To Top