Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

30/04/2004 - Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος (Γενικοί) Κανονισμοί των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας του 2004 Κ.Δ.Π. 491/2004Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatKDP_491__2004.pdf