Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Ημερίδα με θέμα τη «Μεταρρύθμιση Διαχείρισης Δημοσίων Πόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία, Προοπτικές και Προκλήσεις στη Λήψη Αποφάσεων»


Η διαχείριση των δημόσιων πόρων εκσυγχρονίζεται
Η χρηματοοικονομική διαχείριση των πόρων του δημοσίου αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται με επίκεντρο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία προς τον πολίτη

Σημαντική ημέρα για το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη σημερινή, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, Ρέα Γεωργίου, παρουσιάζοντας το Στρατηγικό Μεταρρυθμιστικό Έργο της Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης στο πλαίσιο Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα τη «Μεταρρύθμιση Διαχείρισης Δημοσίων Πόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία, Προοπτικές και Προκλήσεις στη Λήψη Αποφάσεων». Η Ημερίδα που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της ηγεσίας της Δημόσιας Υπηρεσίας, απευθυνόταν σε Πολιτικούς Προϊστάμενους και Κρατικούς Αξιωματούχους, Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων και Υφυπουργείων και Διευθυντές Τμημάτων, Χρηματοοικονομικούς Διευθυντές και Υπεύθυνους Στρατηγικού Προγραμματισμού των Υπουργείων και των Υφυπουργείων.
Η μεταρρύθμιση που δρομολογείται από το Γενικό Λογιστήριο, με βασικό στόχο την αποτελεσματικότερη χρηματοοικονομική διαχείριση των δημόσιων πόρων, εδράζεται σε τρεις πυλώνες: Υλοποιείται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), υιοθετείται η λογιστική βάση των δεδουλευμένων (Accrual Basis of Accounting) και δημιουργούνται σε επίπεδο Υπουργείων και Υφυπουργείων Διευθύνσεις Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (ΔΧΔ).
Πολύπλοκο και πολυσχιδές αναμένεται να είναι το έργο που εμπίπτει στον πρώτο πυλώνα (ERP) αφού απαιτεί τη συνεργασία και συντονισμό πολλών φορέων του δημοσίου αφού η μεταρρύθμιση της διαχείρισης δημόσιων πόρων επηρεάζει όλες τις υπηρεσίες του κράτους, οριζόντια. Το Σύστημα ERP καλύπτει τη Χρηματοοικονομική Διαχείριση, τα θέματα μισθοδοσίας και συντάξεων, καθώς και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, όπως για παράδειγμα τις άδειες, τις τοποθετήσεις, τις προαγωγές και άλλες πληροφορίες που αφορούν τους εργαζόμενους στο δημόσιο.
Τα οφέλη από την υλοποίηση της μεταρρύθμισης είναι πολλαπλά. Μεταξύ άλλων δημιουργείται μια ολοκληρωμένη βάση πληροφοριών και δεδομένων. Μετά από δεκαετίες, μηχανογραφούνται χειροκίνητες διαδικασίες, ενώ, άλλες που μέχρι σήμερα ήταν χρονοβόρες θα αυτοματοποιηθούν.
Εξίσου θετικές θα είναι οι επιδράσεις από την υιοθέτηση της Λογιστικής Βάσης Δεδουλευμένων, που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα μεταρρύθμισης. Η αποτύπωση οικονομικών δεδομένων θα είναι πλέον ολοκληρωμένη και θα περιλαμβάνει την κινητή και ακίνητη περιουσία που ελέγχει το κράτος, τις υποχρεώσεις/οφειλές που έχει αναλάβει καθώς και τα έσοδα που έχει να λαμβάνει όπως και τα μετρητά που έχει στη διάθεσή του. Με την ολοκλήρωση του μεγαλεπήβολου έργου μεταρρύθμισης, τα πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις θα έχουν καλύτερη δυνατότητα αντίληψης της πραγματικής οικονομικής εικόνας για πιο ορθολογιστικό προγραμματισμό, ενώ σημαντική ενίσχυση αναμένεται να υπάρξει στο κεφάλαιο της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στα πλεονεκτήματα της μεταρρύθμισης εντάσσεται και η ακόμη πιο ορθολογική και υπεύθυνη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε επίπεδο Υπουργείων και Υφυπουργείων όπως και η μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές και η λογοδοσία: Οι πολίτες θα κατανοούν καλύτερα τον τρόπο μέσα από τον οποίο οι αποφάσεις των αξιωματούχων εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
Η δημιουργία Διευθύνσεων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης αποτελεί τον τρίτο και εξίσου σημαντικό για το κράτος, πυλώνα. Σύμφωνα με τη Γενική Λογίστρια, οι Διευθύνσεις Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης θα λειτουργούν σε επίπεδο Υπουργείων και Υφυπουργείων και αποτελούν τη μετεξέλιξη των παραδοσιακών λογιστηρίων με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής που απαιτούν την πολύπλευρη υποστήριξη αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις από Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους-CFOs που θα μπορούν με επαγγελματισμό να ανταποκρίνονται στις διοικήσεις των Υπουργείων, Υφυπουργείων και των Τμημάτων τους ώστε τόσο οι ίδιοι όσο και κατ’ επέκταση το κράτος να μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους. Υψηλής ποιότητας πληροφόρηση για δημιουργία αξίας τίθεται σε προτεραιότητα, με τη κ. Γεωργίου να θέτει σε προτεραιότητα την επένδυση στο προσωπικό για εξέλιξη των δεξιοτήτων του.

Μαθησιακή Υποστήριξη για τη μεγάλη αλλαγή

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) ως ο αρμόδιος φορέας ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής μάθησης στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και γενικότερα τον εκσυγχρονισμό της, σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, θα παράσχει μαθησιακή υποστήριξη για τη διαχείριση της μεγάλης αυτής αλλαγής που προωθείται. Συνολικά αναμένεται να επηρεάσει οριζόντια την καθημερινή εργασία περίπου 5.500 δημόσιων υπαλλήλων, σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας.
Μέσα από την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της στάσης των στελεχών του Δημοσίου, αναμένεται να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υποστήριξη και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια χρηματοοικονομική διαχείριση που προωθείται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.
Τίποτα, όμως, δεν είναι εφικτό χωρίς την αλλαγή νοοτροπίας αφού μια πραγματική μεταρρύθμιση προϋποθέτει αλλαγή κουλτούρας κατέδειξαν σχεδόν όλες οι παρουσιάσεις της Ημερίδας. Σχολιάζοντας τις πιθανές προκλήσεις σε επίπεδο υπουργείων και υφυπουργείων, πέραν της νοοτροπίας, η Γενική Λογίστρια τόνισε και την ανάγκη δημιουργίας και ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης. Η αξιοποίηση εμπειριών από προηγμένα κράτη και προτύπων από διεθνείς οργανισμούς είναι κομβικής σημασίας στην πορεία προς ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης.
H Ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης «Μαθησιακή Υποστήριξη σε Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης για τη Διαχείριση της Αλλαγής» και εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου της Κυπριακής Ακαδημίας με τίτλο «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η σύμβαση έχει διάρκεια 27 μηνών και υλοποιείται από την FranklinCovey, ως Ανάδοχο εταιρεία.

Πληροφορίες Ημερίδας
Αναθέτουσα Αρχή - Διοργανωτής: Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών
Συνδιοργανωτής: Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Ανάδοχος Φορέας: FranklinCovey
Συντονισμός: ΙΜΗ
Χρηματοδότηση: Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.


Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com, ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com


Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPGIMG_0716.JPG
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPGIMG_0766.JPG
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPGIMG_0780.JPG
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPGIMG_0888.JPG