English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Οχήματα - Οχήματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Με απαλλαγή από φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Οχήματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Με απαλλαγή από φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ

1. Τι είναι η απαλλαγή
2. Μεταφορά συνήθους κατοικίας
3. Ενωσιακός χαρακτήρας Μηχανοκίνητων Οχημάτων
4. Τελωνισμός του Οχήματος
5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
6.Εγγραφή Μηχανοκίνητων Οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία
7. Κύπριοι που επανέρχονται ή έρχονται για μόνιμη εγκατάσταση
8. Αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου
9. Πολύτεκνες οικογένειες
10. Πληροφορίες

1. Τι είναι η απαλλαγή

Ο όρος απαλλαγή σημαίνει τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με απαλλαγή από ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τη συνηθισμένη ταξινόμηση τους, νοουμένου ότι εισέρχονται στην Κύπρο υπό ορισμένες προϋποθέσεις για καθορισμένους σκοπούς.

Στο μέρος αυτό καλύπτεται η περίπτωση των απαλλαγών για μηχανοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης, που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό, όταν αυτά μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια μεταφοράς της Συνήθους Κατοικίας.

2. Μεταφορά Συνήθους Κατοικίας

Αν είστε κάτοικος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε αποφασίσει να μεταφέρετε τη συνήθη κατοικία σας στην Κύπρο, τότε κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να μεταφέρετε τα προσωπικά σας είδη χωρίς να πληρώσετε εισαγωγικό δασμό και ΦΠΑ. Στο συνοπτικό οδηγό «Μεταφορά συνήθους κατοικίας» θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει τη συνήθη κατοικία του στη χώρα όπου συνήθως διαμένει για περίοδο ή για σύνολο περιόδων τουλάχιστον 185 ημερών σε περίοδο 12 μηνών, λόγω των προσωπικών και επαγγελματικών του δεσμών.

Σε περίπτωση που ένα άτομο δεν έχει επαγγελματικούς δεσμούς, συνήθης κατοικία του θεωρείται ο τόπος των προσωπικών του δεσμών από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί μεταξύ του ατόμου αυτού και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

Η συνήθης κατοικία ατόμου, του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε τόπο άλλο από τον τόπο των προσωπικών του δεσμών, και το οποίο, για το λόγο αυτό, υποχρεώνεται να διαμένει διαδοχικά σε διάφορους τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη, θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο των προσωπικών του δεσμών, νοουμένου ότι επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτό. Ο τελευταίος αυτός όρος δεν απαιτείται, όταν το άτομο διαμένει σε ένα κράτος-μέλος για την εκτέλεση αποστολής με καθορισμένη διάρκεια.

Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι στη χώρα αυτή το πρόσωπο έχει συνήθη κατοικία.

3. Ενωσιακός χαρακτήρας Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E.) διακινούνται από ένα κράτος-μέλος σε ένα άλλο χωρίς την πληρωμή εισαγωγικού δασμού. Για τη μη καταβολή του εισαγωγικού δασμού σε τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ο Ενωσιακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων.

Το ίδιο ισχύει και για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα για ιδιωτική χρήση, μπορούν να αποδείξουν τον ενωσιακό χαρακτήρα του οχήματος τους προσκομίζοντας:

  • παραστατικό Τ2L ή Τ2LF, ή
  • πινακίδες κυκλοφορίας και έγγραφο ταξινόμησης οχήματος κανονικής σειράς κυκλοφορίας άλλου κράτους-μέλους.

Το παραστατικό Τ2L ή Τ2LF μπορεί να ληφθεί είτε απευθείας από το τελωνείο του άλλου κράτους-μέλους είτε μέσω του προμηθευτή ή φορτωτή του οχήματος.

Τονίζεται ότι για την παραλαβή του οχήματος από το Τμήμα Τελωνείων είναι απαραίτητο όπως πρώτα συμπληρώνεται το έντυπο με τίτλο ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, με την επισύναψη και ενός εκ των εγγράφων που αναφέρονται πιο πάνω.

Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί ο Ενωσιακός χαρακτήρας ενός οχήματος, τότε το όχημα θα θεωρηθεί ότι προέρχεται από χώρα εκτός της Ε.Ε. και ως εκ τούτου θα υπόκειται σε εισαγωγικό δασμό και Φ.Π.Α.

4. Τελωνισμός του Οχήματος

Μετά την παραλαβή ενός οχήματος από το λιμάνι άφιξης είναι απαραίτητο όπως η διαδικασία τελωνισμού του ολοκληρωθεί σε οποιοδήποτε επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Τελωνείων το αργότερο σε 10 εργάσιμες μέρες από την ημέρα βεβαίωσης του ενωσιακού χαρακτήρα.

Για τον τελωνισμό του οχήματος, θα πρέπει προσκομιστεί το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος από το προηγούμενο κράτος-μέλος. Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα θα πρέπει επιπρόσθετα να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση η οποία εκδίδεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) αναφορικά με τη μάζα του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2 –συνδυασμένος κύκλος) του οχήματος (Έντυπο ΤΟΜ119Α – εκδίδεται κατόπιν προσκόμισης στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του οχήματος από το προηγούμενο κράτος-μέλος).

5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Διευκρινίζεται ότι μόνο τα «καινούρια» μηχανοκίνητα χερσαία οχήματα (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) τα οποία μεταφέρονται στη Κυπριακή Δημοκρατία από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. κατά το χρόνο της εισόδου τους στη Δημοκρατία.

Για σκοπούς ΦΠΑ, ένα μηχανοκίνητο όχημα θεωρείται «μεταχειρισμένο» κατά τη μεταφορά του στην Κυπριακή Δημοκρατία από ένα άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. εάν συντρέχουν και οι δύο πιο κάτω προϋποθέσεις:

    α. η περίοδος από την ημερομηνία της πρώτης θέσης του οχήματος σε κυκλοφορία (ημερομηνία πρώτης εγγραφής) μέχρι την ημερομηνία της παράδοσης για σκοπούς απόκτησης του στη Δημοκρατία (ημερομηνία αγοράς με σκοπό τη μεταφορά του στη Δημοκρατία) είναι μεγαλύτερη των έξι μηνών, και
    β. το όχημα έχει διανύσει μέχρι την ημερομηνία απόκτησης του πέραν των 6.000 χιλιομέτρων.

Κανονικά εάν έστω και μία από τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν πληρούται, τότε το όχημα θεωρείται «καινούριο» κατά το χρόνο της εισόδου του στη Δημοκρατία και υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν αυτός έχει ήδη καταβληθεί στο κράτος-μέλος προέλευσης.

Ωστόσο, στα πλαίσια της μεταφοράς συνήθους κατοικίας προσώπου από άλλο κράτος-μέλος, η μεταφορά μεταφορικού μέσου το οποίο με βάση τα πιο πάνω θεωρείται «καινούριο» δε δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. νοουμένου ότι ο Φ.Π.Α. έχει καταβληθεί στο κράτος-μέλος από το οποίο προέρχεται το μεταφορικό μέσο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μη καταβολή του Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία αποτελεί το γεγονός ότι ο φόρος αυτός θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει καταβληθεί στο κράτος-μέλος από το οποίο το μεταφορικό μέσο προέρχεται. Η προσκόμιση του τιμολογίου αγοράς στο οποίο αναγράφεται το ποσό του Φ.Π.Α. ή περιέχεται η ένδειξη ότι ο Φ.Π.Α. έχει καταβληθεί, είναι απαραίτητη.

Διαδικασία για «καινούριο μεταφορικό μέσο» που αφικνείται στα πλαίσια Μεταφοράς Συνήθους Κατοικίας:
  • Όπου απαιτείται, το όχημα θα παραχωρείται αρχικά με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής για περίοδο ενός μηνός
  • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει την «Υπεύθυνη Δήλωση » μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα εντός της προθεσμίας αυτής, σε οποιοδήποτε τελωνειακό σταθμό.

Η υπεύθυνη δήλωση εξετάζεται και εάν πληρούνται οι απαιτούμενες διατάξεις της νομοθεσίας το όχημα τελωνίζεται χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση το ΦΠΑ καταβάλλεται.

6. Εγγραφή Μηχανοκίνητων Οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία

Μετά τον τελωνισμό τους από το Τμήμα Τελωνείων, τα οχήματα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Μηχανοκίνητων Οχημάτων για σκοπούς κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους. Αρμόδια αρχή για θέματα εγγραφής και κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (T.O.M.). Σχετικοί σύνδεσμοι επικοινωνίας για το Τ.Ο.Μ. δίνονται πιο κάτω:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/rtd

7. Κύπριοι που επανέρχονται ή έρχονται για μόνιμη εγκατάσταση - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Η παραχώρηση αφορολόγητου οχήματος έχει καταργηθεί κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το τροποποιητικό Διάταγμα ΚΔΠ 529/2011, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 4538 στις 23/12/2011 είναι σχετικό.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δύνανται να διεκδικήσουν απαλλαγή μόνο για το προσωπικό τους όχημα μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί μεταφοράς της συνήθους κατοικίας (βλ. ενότητα 2).

8. Αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Η παραχώρηση αφορολόγητου οχήματος έχει καταργηθεί κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με το τροποποιητικό Διάταγμα ΚΔΠ 529/2011, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 4538 στις 23/12/2011.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δύνανται να διεκδικήσουν απαλλαγή μόνο για το προσωπικό τους όχημα μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί μεταφοράς της συνήθους κατοικίας (βλ. παράγραφο 3).

9. Πολύτεκνες οικογένειες

Εδάφιο 14 της Κλάσης Ρ του Παραρτήματος Ι των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμών του 2004, ΚΔΠ 380/04.

Λόγω της μη επιβολής φόρου κατανάλωσης στα μηχανοκίνητα οχήματα, η πιο πάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται.

10. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy
No documents found


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων