English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Οργανωτική Δομή

Δοικητική Δομή του Τμήματος
Αν. Διευθύντρια: Κυριακή Μυριανθοπούλου

Εκπρόσωπος Τύπου: Χρίστος Χρίστου (τηλ. 22601735)

1.ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αποστολή του τομέα είναι ο χειρισμός διοικητικών θεμάτων και η παρακολούθηση, συντονισμός και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των τελωνειακών υπαλλήλων.

2.ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Αρμοδιότητα του τομέα είναι η χάραξη της στρατηγικής του Τμήματος και η υλοποίηση αυτής μέσω της συστηματικής παρακολούθησης της εφαρμογής των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης των Τομέων των Κεντρικών Γραφείων και των Επαρχιακών Τελωνείων. Πέραν τούτου, ο Τομέας πραγματοποιεί μελέτες στρατηγικού χαρακτήρα πάνω σε θέματα που απασχολούν την ανώτατη διοίκηση του Τμήματος και υποβάλλει εισηγήσεις για λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το Διευθυντή.

3.ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αποστολή του τομέα είναι ο έλεγχος των τελωνειακών διαδικασιών που εφαρμόζονται, με σκοπό την υποβολή εισηγήσεων στο Διευθυντή για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τους. Συγκεκριμένα, o κύριος σκοπός του Τομέα είναι να παρέχει τη βεβαίωση στη Διοίκηση του Τμήματος Τελωνείων ότι το δημοσιονομικό και επιχειρησιακό σύστημα στο Τμήμα είναι δεόντως ελεγχόμενο και διοικούμενο κατά τρόπο οικονομικό και αποτελεσματικό.

4. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Παρακολουθεί και σχολιάζει τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σε σχέση με τις αρμοδιότητες /δραστηριότητες του Τμήματος Τελωνείων.

5. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Aσχολείται με την ετοιμασία ενταλμάτων πληρωμής, δελτίων παραγγελιών, διορθωτικών δελτίων, έκδοση προκαταβολής, διευθέτηση ταξιδιών, τον έλεγχο και τη συμφιλίωση με το Γενικό Λογιστήριο των μισθών, των υπερωριών, όλων των κονδυλίων εξόδων και εσόδων καθώς και την ετοιμασία και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού.

6. ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΠ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας του Δασμολογίου. Ασχολείται με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων και την έκδοση δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, με θέματα ΤARIC (το ολοκληρωμένο δασμολόγιο της ΕΕ), αντισταθμιστικών δασμών και δασμών αντιντάμπιγκ και με την παροχή ποσοτικών περιορισμών. To TARIC περιλαμβάνει όλα τα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ και τα εμπορικά μέτρα που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που εισάγονται και εξάγονται από την ΕΕ. Επίσης, ασχολείται με την εφαρμογή των προνοιών των βασικών Κανονισμών [(ΕΚ) 612/09 και (ΕΚ)1276/08] που ρυθμίζουν τις τελωνειακές διαδικασίες και τους ελέγχους κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφής.

7. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ως προς τους κανόνες για τον καθορισμό της καταγωγής των εμπορευμάτων προτιμησιακής και μη προτιμησιακής καταγωγής.

8. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ασχολείται με την εφαρμογή των κανόνων εκτίμησης της τελωνειακής αξίας και τη ρύθμιση της διαδικασίας υπολογισμού επιβολής και είσπραξης των φόρων κατανάλωσης στα μηχανοκίνητα οχήματα.

9. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης .

10. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων, ως επί το πλείστον μη ενωσιακών, που διακινούνται μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ. Συνεργάζεται με τις τελωνειακές διοικήσεις των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εμπορικούς και εργασιακούς μας εταίρους για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την εφαρμογή, τη λήξη και την εκκαθάριση του καθεστώτος της Διαμετακόμισης και των τελωνειακών διατυπώσεων απόδειξης του κοινοτικού χαρακτήρα.

11. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία των Αποθηκών Τελωνιακής Αποταμίευσης και Φορολογικών Αποθηκών.

12. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία των καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή τα οποία ασχολούνται με επεξεργασία (περιλαμβανομένης της επισκευής) μη ενωσιακών εμπορευμάτων ή ενωσιακών εμπορευμάτων με σκοπό την επανεξαγωγή ή τη διάθεση τους στην ΕΕ, ή την επανεισαγωγή και την καταβολή μειωμένων δασμών ή απαλλαγή από την καταβολή αυτών αντίστοιχα.

13. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Παρακολουθεί τη χρήση μη ενωσιακών εμπορευμάτων στην ΕΕ χωρίς την καταβολή εισαγωγικών δασμών και φόρων για συγκεκριμένο σκοπό και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με προοπτική την επανεξαγωγή τους.

14. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τις τελωνειακές ατέλειες. Παρέχεται τελωνειακή ατέλεια από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς κατά τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία σε δικαιούχα πρόσωπα ή κατά την εξαγωγή τους εκτός του τελωνειακού εδάφους ΕΕ.

15. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΑΕΟ)

Κατευθύνει και συντονίζει τα Επαρχιακά Τελωνεία αναφορικά με την εξέταση των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται για χορήγηση πιστοποιητικού ΑΕΟ και παρακολουθεί την τήρηση των προθεσμιών για έκδοση απόφασης όπως καθορίζονται μέσα από την ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία. Διαβουλεύεται και ανταλλάζει πληροφορίες με άλλα κράτη-μέλη για θέματα ΑΕΟ. Χρησιμοποιεί το μηχανογραφημένο Σύστημα ΕOS/AEO Management IT System της Ε.Ε.

16. ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας για τους εθνικούς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Περιλαμβάνει την φορολογία των καπνικών, ενεργειακών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών. Χορηγεί άδειες παραγωγής καθώς και χρήσης των εν λόγω προϊόντων με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

17. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει σχέση με απαγορεύσεις και περιορισμούς. Συνεργάζεται με άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες του Κράτους.

18. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με την εξαγωγή Πολιτιστικών Αγαθών και τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής.

19. ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΚΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ

Παρακολουθεί την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας σε εμπορεύματα που εισάγονται μέσω ταχυδρομείου καθώς και στην ενδοκοινοτική διακίνηση ταχυδρομικών δεμάτων και μικροδεμάτων.

20. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει σχέση με την καταστροφή εμπορευμάτων.

21. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει σχέση με την έξοδο ενωσιακών εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ με προορισμό τρίτη χώρα.

22. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Παρακολουθεί και συντονίζει τα ολοκληρωμένα μηχανογραφημένα συστήματα του Τμήματος Τελωνείων ΘΗΣΕΑΣ, που σκοπό έχουν την αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και γενικά τη διευκόλυνση του εμπορίου με την επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών. Ο ΘΗΣΕΑΣ περιλαμβάνει επί μέρους συστήματα όπως είναι το σύστημα δηλωτικών εισαγωγής, το σύστημα διασαφήσεων εισαγωγών, το σύστημα Δασμολογίου, το σύστημα ελέγχου εισαγωγών κ.α.

23. ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ασχολείται με τον εντοπισμό αναγκών σε μηχανογραφικό εξοπλισμό, την εγκατάσταση αυτών, την παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων λογισμικού και των συστημάτων του προσωπικού σε συνεργασία και με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. Συνεργάζεται με άλλους τομείς και υπηρεσίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για παραλαβή, συντήρηση, καταστροφή εξοπλισμού, κατάρτιση προδιαγραφών για ανάπτυξη άλλων εθνικών μηχανογραφικών προγραμμάτων.

24. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Απασχολείται με τη συλλογή και τη διαχείριση διάφορων κειμένων, με σκοπό την επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των ιστοσελίδων του Τμήματος και άλλων ιστοσελίδων με το οποίο το Τμήμα συνεργάζεται για την παροχή άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης στον αναγνώστη.

25. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαχειρίζεται τα σχετικά πληροφοριακά συστήματα και έχει την ευθύνη της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα Τελωνεία και σώματα επιβολής του νόμου. Εφαρμόζει μεθόδους ελέγχου με βάση την ανάλυση κινδύνου.

26. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Απασχολείται με την πραγματοποίηση εκ των υστέρων ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους που αφορούν εμπορεύματα που έχουν αποδεσμευτεί και απομακρυνθεί από το Τμήμα Τελωνείων, με σκοπό τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώθηκαν, έτσι ώστε να γίνεται ορθή καταβολή των δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων και να βεβαιώνεται η εφαρμογή διάφορων απαγορευτικών και περιοριστικών διατάξεων.

27. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ

Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας σε θέματα λαθρεμπορίου και τελωνειακών παραβάσεων της Τελωνειακής και άλλης νομοθεσίας (π.χ. του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου). Στα επαρχιακά τελωνεία λειτουργούν οι Τομείς Μ.Ο.ΠΑ.Λ. (Μηχανοκίνητη Ομάδα Πάταξης Λαθρεμπορίου). Αρμοδιότητες της Μ.Ο.ΠΑ.Λ. είναι η συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τη διακίνηση ύποπτων φορτίων, ειδών με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές κ.α, διενέργεια επιλεκτικών ελέγχων, ανακρίσεων, διερευνήσεων κ.α.

28. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Παρακολουθεί την εφαρμογή των Ενωσιακών Κανονισμών αρ. 866/2004 και 1480/2004 οι οποίοι ρυθμίζουν τα θέματα διακίνησης εμπορευμάτων δια μέσου των Σημείων Διέλευσης.

29. ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ασχολείται με την άσκηση διώξεων για αδικήματα που οφείλονται σε παραβάσεις που προκύπτουν από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.

30. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Παρακολουθεί και εφαρμόζει τους Ενωσιακούς Κανονισμούς αρ. 1383/2003 και 1891/2004 και του εθνικού Νόμου περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας αρ. 133(Ι)/2006. Διεξάγει επιχειρήσεις στην αγορά για εισαγόμενα εμπορεύματα που χορηγείται άδεια παραλαβής και που ενδεχομένως να παραβιάζουν τα δικαιώματα αυτά.

31. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Απασχολείται με τη διασύνδεση του Τμήματος με διάφορους διεθνείς οργανισμούς και θεσμικά όργανα της ΕΕ.

32. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Απασχολείται με την επιμόρφωση του προσωπικού. Καταρτίζει προγράμματα επιμόρφωσης τόσο των νεοεισερχομένων λειτουργών όσο και του προσωπικού πάνω σε νέες διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια προγραμμάτων της ΕΕ ο τομέας διευθετεί τη συμμετοχή λειτουργών του Τμήματος σε δραστηριότητες επιμόρφωσης στο εξωτερικό. Διοργανώνει επίσης επισκέψεις τελωνειακών λειτουργών από άλλες χώρες ΚΜ της ΕΕ.

33. ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έχει την ευθύνη για τους ίδιους πόρους που αποδίδονται από τα κράτη μέλη στην ΕΕ. Οι ίδιοι πόροι είναι τα έσοδα φορολογικής φύσεως που διατίθενται στην ΕΕ προκειμένου να καλύψει τη χρηματοδότηση των δαπανών της και στους οποίους περιλαμβάνονται οι δασμοί που προέρχονται από την εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου στις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

34. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ασχολείται με την συλλογή και ανάλυση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων που αφορούν το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο καθώς και των επιτοπίως παραγόμενων αγαθών που βαρύνονται με φόρους κατανάλωσης (π.χ. καπνικών, ενεργειακών, αλκοολούχων κ.α), με την παρακολούθηση των πωλήσεων των Ιδιωτικών Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης που λειτουργούν μέσα στο λιμάνι Λεμεσού καθώς επίσης και του προγράμματος EXTRASTAT-Στατιστικά Στοιχεία Εμπορίου, σε τρίτες χώρες.

35. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΑΣΜΩΝ

Ασχολείται με την εξέταση αιτημάτων για επιστροφή καταβληθέντων δασμών, με βάση τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

36. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Ασχολείται με την παρακολούθηση και εφαρμογή του Νόμου 12(1)/2006 που προνοεί το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Εφαρμόζει την τελωνειακή νομοθεσία σύμφωνα με την οποία, το Τμήμα Τελωνείων πωλεί κατά καιρούς εισαγόμενα εμπορεύματα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι δασμοί και φόροι. Η πώληση γίνεται με δημόσιο πλειστηριασμό, που διασφαλίζει διάφανες διαδικασίες και ισότιμη μεταχείριση όσων ενδιαφέρονται να αγοράσουν εμπορεύματα.

37. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Ετοιμάζει και παρακολούθει τα προγράμματα υπερωριακής απασχόλησης στα Σημεία Διέλευσης, με τον έλεγχο των εκ των υστέρων πραγματικών ωρών εργασίας και με τη παρακολούθηση της υπερωριακής εργασίας σε παγκύπρια βάση.

38. ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΗΡΙΩΝ

Παρακολουθεί και ελέγχει τα εγγυητήρια έγγραφα που κατατίθενται, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

39. ΑΡΧΕΙΟ

Παραλαμβάνει και αποστέλλει την αλληλογραφία του Τμήματος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22601713, 22601716, 22601718.

40. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Μελετά θέματα που αφορούν τους τελωνειακούς πράκτορες.

41. Τελωνείο Λευκωσίας

Βρίσκεται στη Βιομηχ. Περιοχή Έγκωμης, στη διεύθυνση: Αντρέα Κάρυου 1, 2409 Λευκωσία.

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λευκωσίας, Ταχ. Θυρ. 24539, 1300 Λευκωσία
Ηλεκτρ. διεύθυνση: nicosia@customs.mof.gov.cy
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+357)22407509
Αρ. τηλεομοιότυπου: (+357)22407506

42. Τελωνείο Λεμεσού

Βρίσκεται στη περιοχή του νέου λιμανίου Λεμεσού.

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λεμεσού, Ταχ. Θυρ. 56054, 3304 Λεμεσός
Ηλεκτρ. διεύθυνση
: limassol@customs.mof.gov.cy
Τηλέφωνο επικοινωνίας
: (+357)25802401
Αρ. τηλεομοιότυπου
: (+357)25306597

43. Τελωνείο Λάρνακας

Βρίσκεται στη περιοχή του λιμανιού στη Λάρνακα.

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λάρνακας, Ταχ. Θυρ. 40105, 6301 Λάρνακα
Ηλεκτρ. διεύθυνση: larnaca@customs.mof.gov.cy
Τηλέφωνο επικοινωνίας:(+357) 24801440
Αρ. τηλεομοιότυπου: (+357)24304356

44. Τελωνείο Πάφου

Βρίσκεται στη διεύθυνση: Νεόφυτου Νικολαϊδη, Πολυκατοικία Ε, 1ος όροφος, 8011 Πάφος.

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Πάφου, Ταχ. Θυρ. 62198, 8061 Πάφος
Ηλεκτρ. διεύθυνση: paphos@customs.mof.gov.cy
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+357)26804634
Αρ. τηλεομοιότυπου: (+357)26306110

επικαιροποιήθηκε στις 25/4/2019
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων