English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Οχήματα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Με προσωρινή εισαγωγή
1. Τι είναι η προσωρινή εισαγωγή
Είναι η τελωνειακή διαδικασία με βάση την οποία μπορείτε να εισαγάγετε το μηχανοκίνητο σας όχημα από τρίτη χώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό να το χρησιμοποιήσετε προσωρινά κατά την παραμονή σας στην Κύπρο και στη συνέχεια να το επανεξαγάγετε χωρίς να πληρώσετε δασμούς ή φόρους στην Κύπρο.

2. Προϋποθέσεις προσωρινής εισαγωγής
Μπορείτε να εισαγάγετε στην Κύπρο ιδιωτικό όχημα χωρίς την καταβολή δασμών και φόρων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 • είστε ο ιδιοκτήτης του ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γραπτώς από τον ιδιοκτήτη·
 • έχετε την συνήθη κατοικία σας σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • το όχημα είναι εγγεγραμμένο σε τρίτη χώρα ή, αν δεν είναι, να ανήκει σε πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα·
 • θα χρησιμοποιείτε το όχημα για ιδιωτική σας χρήση·
 • σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε κατά την παραμονή σας στην Κύπρο για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο.

«Συνήθης κατοικία» είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 185 ημερών, συνεχών ή όχι ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή, στην περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί μεταξύ αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

3. Διαδικασία κατά την εισαγωγή του οχήματος
Για να παραλάβετε το όχημα σας από το τελωνείο θα πρέπει να συμπληρώσετε το τελωνειακό έντυπο Τελ.104 Ο, αντίγραφο του οποίου θα σας δοθεί. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να το έχετε πάντοτε στο αυτοκίνητο σας για παρουσίασή του, όταν σας ζητηθεί από τελωνειακό ή αστυνομικό. Η μέγιστη περίοδος παραμονής των οχημάτων για ιδιωτική χρήση στην Κύπρο είναι έξι μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο.

4. Ειδικές περιπτώσεις
Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να σας παραχωρηθεί το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών , εάν:

 • είστε φοιτητής στην Κύπρο, οπότε θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το όχημα καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στην Κύπρο με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωση των σπουδών σας·
 • είστε επιφορτισμένος/η με την εκτέλεση αποστολής καθορισμένης διάρκειας, οπότε το όχημα θα σας παραχωρηθεί με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στην Κύπρο για να το χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής σας·
 • έχετε μεταφέρει τη συνήθη κατοικία σας από τρίτη χώρα στην Κύπρο και σκοπεύετε να διεκδικήσετε το όχημα με απαλλαγή. Σε τέτοια περίπτωση, για να μην το στερηθείτε μέχρι να υποβάλετε την αίτησή σας για την παραχώρηση της απαλλαγής και να εγκριθείτε, το όχημα μπορεί να σας παραχωρηθεί για προσωρινή χρήση μέχρι ένα μήνα.

Διευκρίνιση: «Πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση αποστολής καθορισμένης διάρκειας» θεωρούνται εκείνα :
 • που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα και έρχονται προσωρινά στην Δημοκρατία για να εργασθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή σε ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού·
 • που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα και έρχονται προσωρινά στη Δημοκρατία με σκοπό να εργασθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ημικρατικό οργανισμό, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, διεθνή οργανισμό ή για εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ξένο κρατικό οργανισμό ή ινστιτούτο ή με ξένες αρχαιολογικές αποστολές, νοουμένου ότι τα πρόσωπα αυτά προσφέρουν ιδιαίτερα εξειδικευμένη εργασία·
 • που έχουν την συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα και εργάζονται προσωρινά στη Δημοκρατία σαν ανταποκριτές ξένου τύπου ή ξένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών για την κάλυψη συγκεκριμένων γεγονότων.
 • Κύπριοι διπλωματικοί, προξενικοί και λοιποί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και εξομοιούμενοι με αυτούς δημόσιοι υπάλληλοι, που επιστρέφουν προσωρινά στη Δημοκρατία, από χώρα εκτός της ΕΕ, για εκτέλεση υπηρεσίας εν αναμονή νέας μετάθεσης τους στο εξωτερικό (δεν απαιτείται η καταβολή φόρων μέχρι 5 χρόνια από την άφιξη τους στη Δημοκρατία, εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν προσωρινά στη Δημοκρατία για εκτέλεση υπηρεσίας).

5. Οδήγηση του οχήματος στην Κύπρο
Για να σας επιτραπεί να οδηγήσετε το όχημά σας που έχετε εισαγάγει προσωρινά στην Κύπρο, πρέπει:
 • να κατέχετε έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής και εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τρίτης χώρας. Εάν λήξει η ξένη άδεια κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο, τότε πρέπει να καταβάλετε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τα τέλη κυκλοφορίας·
 • να κατέχετε άδεια οδήγησης της χώρας σας ή διεθνή·
 • το όχημα να είναι ασφαλισμένο από ασφαλιστική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες στην Κύπρο, εκτός εάν κατέχετε διεθνές πιστοποιητικό ασφάλισης μηχανοκινήτων οχημάτων, γνωστό διεθνώς ως πράσινη κάρτα ή αν το όχημα φέρει αριθμούς εγγραφής κράτους μέλους της Πολυμερούς Συμφωνίας Εγγύησης. Οι τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την πολυμερή συμφωνία εγγύησης είναι οι ακόλουθες: Ελβετία και Λίχτενσταϊν, Κροατία, Ισλανδία και Νορβηγία.

6. Όροι που πρέπει να τηρούνται μετά την εισαγωγή του οχήματος στην Κύπρο
Ενόσω παραμένει το όχημα στην Κύπρο :
 • δεν επιτρέπεται να το δανείσετε, πωλήσετε, ενεχυριάσετε, μισθώσετε ή διαθέσετε με οποιοδήποτε τρόπο·
 • θα το χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για ιδιωτική σας χρήση.

7. Τερματισμός της προσωρινής εισαγωγής
Πριν τη λήξη της εξάμηνης περιόδου, ή τυχόν μεγαλύτερης περιόδου που σας έχει παραχωρηθεί εάν εμπίπτετε στις ειδικές περιπτώσεις, θα πρέπει το όχημα να:
 • επανεξαχθεί· ή
 • τοποθετηθεί σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης· ή
 • καταστραφεί υπό τελωνειακή επίβλεψη· ή
 • εγκαταλειφθεί στο Τελωνείο· ή
 • τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, είτε με καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων είτε με απαλλαγή.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει να παρουσιάσετε στον αρμόδιο λειτουργό του τελωνείου το όχημά σας μαζί με το έντυπο Τελ.104Ο που σας έχει δοθεί κατά την εισαγωγή του οχήματος.

Εφιστάται η προσοχή σας στην ανάγκη να τακτοποιήσετε τελωνειακά το όχημά σας πριν από τη λήξη της περιόδου προσωρινής εισαγωγής, καθ΄ ότι την ημέρα που λήγει η προσωρινή εισαγωγή γεννάται η τελωνειακή οφειλή και οι οφειλόμενοι δασμοί και φόροι καθίστανται απαιτητοί. Εάν δεν καταβληθούν, το αυτοκίνητο θα κατασχεθεί ως υποκείμενο σε δήμευση.

8. Οχήματα με πινακίδες επισκέπτη
Οχήματα που βρίσκονται στην Κύπρο και φέρουν πινακίδες επισκέπτη (V plates) και έχουν αγοραστεί στην Κύπρο χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων δεν μπορούν πλέον να χρησιμποποιηθούν παρά μόνο με την καταβολή των δασμών και φόρων.

9. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να γράψετε στο Τμήμα Τελωνείων στη διεύθυνση:


  Διευθύντρια,
  Τμήμα Τελωνείων,
  TK 24539, 1330 Λευκωσία.

  Αρ. φαξ: 22407516

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:nicosia@customs.mof.gov.cy


Προφορικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Προσωρινών Εισαγωγών του Tελωνείου Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22407591, 22407525 ή 22407538.

No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων