English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Το Τμήμα μας - Παγκόσμια ημέρα τελωνείων - 2017
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Παγκόσμια ημέρα τελωνείων - 2017

Κάθε χρόνο στις 26 Ιανουαρίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα των Τελωνείων, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), για την ανάδειξη του έργου το οποίο επιτελείται από όλες τις τελωνειακές διοικήσεις ανά το Παγκόσμιο.

Τα Κυπριακά Τελωνεία διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών, των οικονομικών συμφερόντων της χώρας, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, προσφέροντας υποστήριξη στη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η φετινή Διεθνής Ημέρα Τελωνείων θα είναι αφιερωμένη στο θέμα της «Ανάλυσης Δεδομένων», με το σύνθημα
«Ανάλυση Δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων». Τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν τις προσπάθειες και τις δραστηριότητές τους σε έναν τομέα που αποτελεί βασικό στοιχείο στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των τελωνείων: τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων.

Τα Τελωνεία διαχειρίζονται καθημερινά ένα σημαντικό όγκο δεδομένων, τα οποία έχουν στη διάθεσή τους. Πέραν των δεδομένων που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία τελωνισμού εμπορευμάτων, τα Τελωνεία μπορούν να λάβουν και να αξιοποιήσουν στοιχεία από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, διαθέσιμες βάσεις δεδομένων και πλατφόρμες προσβάσιμες προς το κοινό, όπως παγκόσμια ψηφιοποιημένα δημόσια αρχεία και πολύγλωσσες πηγές πληροφόρησης.

Επιπλέον, τα πλείστα φυσικά αντικείμενα έχουν πλέον ενσωματωμένους αισθητήρες και συνδέονται με το διαδίκτυο, γεγονός το οποίο τους επιτρέπει να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα, ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως το «Διαδίκτυο των πραγμάτων».

Ωστόσο, η απλή συλλογή δεδομένων δεν είναι απαραίτητα επαρκής και οι τελωνειακές διοικήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο να κατακλυστούν με «χιονοστιβάδα δεδομένων», τα όποια όμως αποκτούν αξία μόνο όταν και εφόσον χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να ωθήσει τα Τελωνεία σε νέα επίπεδα επιτυχίας τόσο από πλευράς συμμόρφωσης όσο και από πλευράς διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να:

  • βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνου μέσω της ενισχυμένης ανίχνευσης των παρατυπιών, των παράνομων αποστολών, της ύποπτης διακίνησης των ανθρώπων και των χρηματοπιστωτικών ροών, καθώς και της διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου,
  • είναι σε θέση, από την ιστορική δραστηριότητα, να προβλέψουν την συμπεριφορά των εμπορευομένων ή των επιβατών,
  • συνεργαστούν με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ώστε να αξιοποιήσουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους,
  • διεξάγουν ποσοτική έρευνα με σκοπό την οικοδόμηση της γνώσης,
  • ενισχύσουν τη μέτρηση των επιδόσεων με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και της ακεραιότητας των λειτουργών τους.

Η ανάλυση των πληροφοριών μπορεί να υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τους βασικούς στόχους των Τελωνείων, δηλαδή της είσπραξης των εσόδων, της ασφάλειας των συνόρων, της συλλογής των στατιστικών του εμπορίου και κατ’ επέκταση της διευκόλυνσης του.

Η αποτελεσματική και αποδοτική συλλογή και ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, πρέπει να καταστεί στρατηγική προτεραιότητα των τελωνειακών διοικήσεων, μέσω της απόκτησης τεχνολογίας αιχμής, της δημιουργίας κατάλληλων πολιτικών αυτοματισμού και της πρόσληψης εμπειρογνωμόνων για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων αυτών.

Κατά τη βέλτιστη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται, υπάρχουν πιθανά εμπόδια, όπως η έλλειψη ποιοτικών δεδομένων, η ύπαρξη δεδομένων που δεν έχουν ενσωματωθεί ή συγχωνευθεί, η έλλειψη εναρμόνισης των δεδομένων σε όλες τις τελωνειακές διοικήσεις, η έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού κ.α. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να γίνεται σεβαστή η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και οι σχετικές νομοθεσίες περί εμπιστευτικότητας.

Η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου και οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφόρησης και της επικοινωνίας αποτελούν βασικούς άξονες ανάπτυξης, ευνοώντας παράλληλα την εμφάνιση νέων μορφών απάτης. Η εποχή μας επιβάλλει σταδιακή δέσμευση εκ μέρους των τελωνειακών διοικήσεων, η οποία συνίσταται στην ενδυνάμωση της ικανότητας τους να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους εργασιακούς τους εταίρους, να διευκολύνουν τον τελωνισμό εμπορευμάτων, να λαμβάνουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να διαχειρίζονται τα σύνορα, να συντονίζουν τις ενέργειες επιβολής του νόμου και να προωθούν τη διαφάνεια.

Με τα πιο πάνω δεδομένα, τα Τελωνεία εργάζονται συντονισμένα και στοχευμένα προς την επίτευξη των πιο πάνω αποτελεσμάτων, ώστε να επιτευχθούν οι διαχρονικοί τους στόχοι που είναι η διαφύλαξη των δημοσίων εσόδων, η διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και η ασφάλεια και προστασία της κοινωνίας.
No documents found


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων