English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Οχήματα - Οχήματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Με πληρωμή ΦΠΑ
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Οχήματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Με πληρωμή ΦΠΑ
Τελευταία ενημέρωση 03.11.2021

Ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τον περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019 Ν. 39(Ι)/2019 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 22 Μαρτίου 2019, με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρ. 4693, δεν επιβάλλονται φόροι κατανάλωσης στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εισάγονται ή μεταφέρονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Α. Ενωσιακός Χαρακτήρας Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E.) διακινούνται από ένα κράτος-μέλος σε ένα άλλο χωρίς την πληρωμή εισαγωγικού δασμού. Για να αποφευχθεί όμως η καταβολή του εισαγωγικού δασμού σε τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ο Ενωσιακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Άτομα τα οποία μεταφέρουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα για ιδιωτική χρήση ή για εμπορικούς σκοπούς, μπορούν να αποδείξουν τον Ενωσιακό χαρακτήρα του οχήματος τους προσκομίζοντας:

  • παραστατικό Τ2L ή Τ2LF, ή
  • πινακίδες κυκλοφορίας και έγγραφο ταξινόμησης οχήματος κανονικής σειράς κυκλοφορίας άλλου κράτους-μέλους (δηλαδή το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος).


Το παραστατικό Τ2L ή Τ2LF μπορεί να ληφθεί είτε απευθείας από το τελωνείο του άλλου κράτους-μέλους είτε μέσω του προμηθευτή ή φορτωτή του οχήματος.

Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί ο Ενωσιακός χαρακτήρας ενός οχήματος, τότε το όχημα θα θεωρηθεί ότι προέρχεται από χώρα εκτός της Ε.Ε. και ως εκ τούτου θα υπόκειται σε εισαγωγικό δασμό και Φ.Π.Α.

Β. Τελωνισμός του Οχήματος – Τελωνειακοί Προορισμοί

Μετά την παραλαβή ενός οχήματος από το λιμάνι άφιξης είναι απαραίτητο όπως η διαδικασία τελωνισμού του ολοκληρωθεί σε οποιοδήποτε επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Τελωνείων το αργότερο σε 10 εργάσιμες μέρες από την ημέρα βεβαίωσης του Ενωσιακού χαρακτήρα. Νοείται ότι κατά τον τελωνισμό θα πρέπει να καταβληθεί οποιαδήποτε τελωνειακή οφειλή τυχόν υπάρχει για το όχημα (Φ.Π.Α. για καινούρια οχήματα – Δείτε Ενότητα Γ, πιο κάτω).

Για τον τελωνισμό του οχήματος, θα πρέπει προσκομιστεί το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος από το προηγούμενο κράτος-μέλος.

Κατά την εισαγωγή καινούριων οχημάτων, αντί του πιστοποιητικού εγγραφής προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ (EC Certificate of Conformity).

Σε περίπτωση που άτομο το οποίο μεταφέρει μηχανοκίνητο όχημα από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε τελωνισμό του, θα πρέπει εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 10 εργάσιμων ημερών να το:

  • εναποθέσει σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης·
  • αποστείλει σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.· ή
  • προβεί σε εξαγωγή του σε χώρα εκτός της Ε.Ε..

Γ. Φ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι μόνο τα «καινούρια» μηχανοκίνητα χερσαία οχήματα (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) τα οποία μεταφέρονται στη Κυπριακή Δημοκρατία από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. κατά το χρόνο της εισόδου τους στη Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, ένα μηχανοκίνητο όχημα θεωρείται «μεταχειρισμένο» κατά τη μεταφορά του στην Κυπριακή Δημοκρατία από ένα άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. εάν συντρέχουν και οι δύο πιο κάτω προϋποθέσεις:


    (α) η περίοδος από την ημερομηνία της πρώτης θέσης του οχήματος σε κυκλοφορία (ημερομηνία πρώτης εγγραφής) μέχρι την ημερομηνία της παράδοσης για σκοπούς απόκτησης του στη Δημοκρατία (ημερομηνία αγοράς με σκοπό τη μεταφορά του στη Δημοκρατία) είναι μεγαλύτερη των έξι μηνών, και

    (β) το όχημα έχει διανύσει μέχρι την ημερομηνία απόκτησης του πέραν των 6.000 χιλιομέτρων.


Εάν έστω και μία από τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν πληρείται, τότε το όχημα θεωρείται «καινούριο» κατά το χρόνο της εισόδου του στη Δημοκρατία και υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν αυτός έχει ήδη καταβληθεί στο κράτος-μέλος προέλευσης.

Ο Φ.Π.Α. για «καινούρια» μηχανοκίνητα οχήματα σήμερα έχει συντελεστή 19% και υπολογίζεται επί της τιμής αγοράς του οχήματος.

Τονίζεται ότι για εγγεγραμμένα στο μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες της νομοθεσίας ΦΠΑ αναφορικά με πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματα). Περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά τον Φ.Π.Α. μηχανοκίνητων οχημάτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε μέσω του συνδέσμου www.mof.gov.cy/ird

Δ. Εγγραφή Μηχανοκίνητων Οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία

Μετά τον τελωνισμό τους από το Τμήμα Τελωνείων τα οχήματα πρέπει να τύχουν εγγραφής για σκοπούς κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους. Αρμόδια αρχή για θέματα εγγραφής και κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι το Τμήμα Οδικών μεταφορών (T.O.M.). Σχετικοί σύνδεσμοι επικοινωνίας για το Τ.Ο.Μ. δίνονται πιο κάτω:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/rtd

Ε. Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy
No documents found


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων