English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Προσωρινή εισαγωγή

1. Εισαγωγή
2. Διαδικασία κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων που εισάγονται προσωρινά.
3. Υποχρεώσεις δικαιούχου προσώπου
4. Εγγύηση
5. Μέγιστη περίοδος προσωρινής εισαγωγής
6. Τερματισμός του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής
7. Πληροφορίες

1. Εισαγωγή

Στην προσπάθειά του να συμβάλει στην προαγωγή του εμπορίου, της βιομηχανίας και του τουρισμού, το Τμήμα Τελωνείων παρέχει διάφορες διευκολύνσεις στους εμπορευόμενους και στο κοινό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής στο πλαίσιο του οποίου, διάφορα εμπορεύματα μπορούν να εισαχθούν προσωρινά στην Κύπρο με πλήρη ή με μερική απαλλαγή από την καταβολή δασμών και φόρων, για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ακολούθως να επανεξαχθούν. Μερικά από τα είδη που μπορούν να ενδιαφέρουν τους εμπορευόμενους, είναι τα πιο κάτω:

 • Υλικό ευημερίας για ναυτιλλομένους
 • Υλικό που προορίζεται για την αντιμετώπιση καταστροφών
 • Ιατρικός χειρουργικός και εργαστηριακός εξοπλισμός
 • Ζώα
 • Μέσα αποθήκευσης ήχου, εικόνας ή δεδοµένων και διαφηµιστικό υλικό
 • Επαγγελµατικός εξοπλισµός
 • Παιδαγωγικό και επιστημονικό υλικό
 • Συσκευασίες
 • Εμπορεύματα για κατασκευαστικούς σκοπούς και εξαγωγή του μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής
 • Εμπορεύματα για δοκιμές
 • Δείγματα
 • Εφεδρικά μέσα παραγωγής
 • Εµπορεύµατα που προορίζονται για εκδηλώσεις ή για πώληση
 • Εμπορεύματα που εισάγονται ευκαιριακά και σε ειδικές περιπτώσεις
 • Ανταλλακτικά, εξαρτήματα και εξοπλισμός

Πληροφορίες για την κάθε κατηγορία ξεχωριστά θα βρείτε πατώντας εδώ.

2. Διαδικασία κατά την προσωρινή εισαγωγή των εμπορευμάτων

2.1. Γραπτή διασάφηση
Όλα τα εμπορεύματα (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο κάτω) υπάγονται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με την κατάθεση γραπτής διασάφησης, που είναι το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ).
Στη διασάφηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται το άρθρο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2015/2446 με βάση το οποίο παραχωρείται το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, ο σκοπός της, ο τόπος χρήσης των εμπορευμάτων καθώς και η ημερομηνία λήξης του καθεστώτος.

2.2. Υπαγωγή στο καθεστώς με το υπηρεσιακό έντυπο Τελ.104Ε
Στις πιο κάτω περιπτώσεις η υπαγωγή στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, μπορεί να γίνει με προφορική δήλωση του αιτητή, συνοδευόμενη από το υπηρεσιακό έντυπο Τελ.104Ε:
(α) προσωπικά είδη ταξιδιωτών και εμπορεύματα για αθλητικούς σκοπούς·
(β) μεταφορικά μέσα οδικής, αεροπορικής ή θαλάσσιας μεταφοράς·
(γ) υλικό ευημερίας για ναυτιλλομένους που χρησιμοποιείται σε σκάφος το οποίο εκτελεί διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές·
(δ) ζώα για διαχείμαση ή βόσκηση που εισάγονται από πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός ΕΕ·
(ε) συσκευασίες που εισάγονται άδειες και φέρουν μόνιμα και ανεξίτηλα σημεία προσώπου εγκατεστημένου εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ·
(στ) εργαλεία και συσκευές που χρειάζονται οι γιατροί για την παροχή βοήθειας σε ασθενείς που αναμένουν την προσφορά οργάνου για μεταμόσχευση·
(ζ) υλικά παραγωγής και μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ρεπορτάζ και τα οχήματα που έχουν ειδικά προσαρμοσθεί για να χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ρεπορτάζ καθώς και οι εξοπλισμοί τους, που εισάγονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ·
(η) εργαλεία και άλλα επαγγελματικά είδη καθώς και εμπορικά δείγματα τα οποία εισάγονται στις αποσκευές ταξιδιωτών·
(θ) εμπορεύματα για εκθέσεις, συνέδρια ή παρόμοιες εκδηλώσεις που εισάγονται στις αποσκευές των ταξιδιωτών·
(ι) εμπορεύματα για δοκιμές και μέσα αποθήκευσης ήχου, εικόνας ή δεδομένων και διαφημιστικό υλικό τα οποία εισάγονται στις αποσκευές ταξιδιωτών.
2.3. Υπαγωγή στο καθεστώς με δελτίο ΑΤΑ
Σε περιπτώσεις που τα εμπορεύματα διακινούνται με συνοδεία δελτίου ΑΤΑ που προβλέπεται και έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η κατάθεση του εν λόγω δελτίου στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς ισοδυναμεί με υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας προσωρινής εισαγωγής, η δε αποδοχή τού ισοδυναμεί με χορήγηση άδειας προσωρινής εισαγωγής.
Το τελωνείο αποδέχεται μόνο τα δελτία ΑΤΑ τα οποία έχουν εκδοθεί σε κάποια από τις χώρες που αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση ΑΤΑ ή στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τα οποία φέρουν θεώρηση και καλύπτονται από εγγύηση οργανισμού μέλους σε διεθνή εγγυοδοτική αλυσίδα. Τα δελτία πρέπει να φέρουν :
i. τη βεβαίωση των τελωνειακών αρχών στη θέση που προορίζεται για αυτές στο εξώφυλλο του δελτίου· και
ii. να ισχύουν στο τελωνειακό έδαφος της κοινότητας.
3. Υποχρεώσεις δικαιούχου προσώπου
Το πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή για λογαριασμό του οποίου χρησιμοποιούνται τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς οφείλει :
(α) εφ΄ όσον το απαιτήσει ο λειτουργός, να προσκομίσει τα εμπορεύματα για εξέταση·
(β) να επιτρέψει στον λειτουργό όπως επιθέσει στα εμπορεύματα τις αναγκαίες σφραγίδες ή άλλα διακριτικά σήματα της ταυτότητας τους, εκτός εάν έτσι προκαλείται οποιαδήποτε βλάβη στα εμπορεύματα·
(γ) να τηρεί καταχωρήσεις για τα πιο κάτω στοιχεία:
i. τα στοιχεία των διασαφήσεων υπαγωγής στο καθεστώς·
ii. τα στοιχεία εισαγωγής ή του προηγούμενου καθεστώτος το οποίο διαδέχθηκε το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής·
iii. τα στοιχεία των διασαφήσεων, με τις οποίες προσδόθηκε στα εμπορεύματα τελωνειακός προορισμός κατά την λήξη του καθεστώτος·
iv. ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου άλλων τελωνειακών εγγράφων, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που αφορά την υπαγωγή του καθεστώτος και τη λήξη αυτού·
v. πληροφορίες που παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του τόπου στον οποίο βρίσκονται και της ενδεχόμενης μεταφοράς τους·
vi τις εμπορικές ή τεχνικές περιγραφές που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων·
(δ) να παρέχει στον λειτουργό οποιεσδήποτε πληροφορίες εύλογα απαιτήσει και να παρουσιάσει σε αυτόν τα βιβλία, τις καταστάσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο σχετικά με τα εμπορεύματα.
4. Εγγύηση
4.1. Γενικά
Εκτός όπως προνοείται πιο κάτω, για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής είναι απαραίτητη η σύσταση εγγύησης που να εξασφαλίζει την καταβολή της τελωνειακής οφειλής που ενδέχεται να γεννηθεί για τα εμπορεύματα.
Η εγγύηση, η οποία πρέπει να είναι επαρκής ώστε να καλύπτει το συνολικό ποσό των δασμών και φόρων των οποίων η καταβολή αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της παραμονής των εμπορευμάτων στο καθεστώς, μπορεί να είναι:
(α) υπό μορφή χρηματικής παρακαταθήκης·
(β) υπό μορφή εγγυητηρίου με εγγυητές·
(γ) οποιασδήποτε άλλης μορφής αποδεκτής από το Τελωνείο (π.χ. τρίπτυχο ή καρνέ κ.λ.π.).
4.2. Περιπτώσεις προσωρινών εισαγωγών για τις οποίες δεν απαιτείται εγγύηση
Δεν απαιτείται εγγύηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων υπό την κάλυψη δελτίου ΑΤΑ·
 • προσωπικά είδη ταξιδιωτών και εμπορεύματα για αθλητικούς σκοπούς, όταν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν υπερβαίνουν τα €170,86·
 • ζωντανά ζώα παντός είδους που εισάγονται από πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός της Ε.Ε. για βόσκηση ή διαχείμαση·
 • συσκευασίες που εισάγονται άδειες και φέρουν ανεξίτηλα μη δυνάμενα να αφαιρεθούν σήματα προσώπου εγκατεστημένου εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης·
 • υλικό αντιμετώπισης των καταστροφών που προορίζεται για κρατικούς ή εγκεκριμένους από τη Διευθύντρια φορείς·
 • υλικά που ανήκουν σε αεροπορικές, ναυτιλιακές ή σιδηροδρομικές εταιρείες ή ταχυδρομικές υπηρεσίες και χρησιμοποιούνται από αυτές στις διεθνείς συναλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν διακριτικά σήματα·
 • όργανα για την ιατρική, τη χειρουργική και για εργαστήρια που προορίζονται για νοσοκομειακά ιδρύματα ή ιατρικά κέντρα που χρειάζονται επειγόντως το σχετικό εξοπλισμό·
 • εργαλεία και συσκευές που χρειάζονται οι γιατροί για την παροχή βοήθειας σε ασθενείς που αναμένουν την προσφορά οργάνων προς μεταμόσχευση·
 • υλικό ευημερίας για ναυτιλλομένους·
 • υλικά παραγωγής και μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ρεπορτάζ και τα οχήματα που έχουν ειδικά προσαρμοστεί για να χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ρεπορτάζ καθώς και οι εξοπλισμοί τους, που εισάγονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους εκτός της Ε.Ε., υπό τον όρο ότι αυτοί οι οργανισμοί αναγνωρίζονται από τη Διευθύντρια για την προσωρινή εισαγωγή των πιο πάνω υλικών· οποιοσδήποτε ξένος κρατικός τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός, μπορεί να θεωρηθεί αναγνωρισμένος για τον πιο πάνω σκοπό χωρίς αναφορά στη Διευθύντρια·
 • εμπορεύματα που προορίζονται να εκτεθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε εμπορικές εκθέσεις και που εισάγονται από ή για λογαριασμό διπλωματικών αποστολών εγκατεστημένων στην Κύπρο· φάκελοι, αρχεία και άλλο έντυπο υλικό για ατομική χρήση από ξένους που συμμετέχουν σε εκθέσεις, συνελεύσεις ή συνέδρια·
 • μεταφορικά μέσα, οδικής, αεροπορικής ή θαλάσσιας μεταφοράς·
 • εμπορευματοκιβώτια και παλέτες·
 • εργαλεία και άλλα επαγγελματικά είδη, εμπορεύματα για δοκιμές και μέσα αποθήκευσης ήχου, εικόνας ή δεδομένων και διαφημιστικό υλικό τα οποία εισάγονται στις αποσκευές ταξιδιωτών, νοουμένου ότι οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν υπερβαίνουν τα €170,86·
 • εμπορικά δείγματα μεταφερόμενα στις αποσκευές ταξιδιωτών, όταν οι δασμοί και φόροι που αναλογούν δεν υπερβαίνουν τα €170,86·
 • εμπορεύματα τα οποία:
 • εισάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη διαμονή ή την εγκατάστασή τους στο εξωτερικό, τα οποία έρχονται στην Κύπρο για να εκτελέσουν συγκεκριμένη εργασία για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας· ή
 • ανήκουν και εισάγονται από ή για λογαριασμό μιας επίσημης ή ημιεπίσημης ή δημόσιας αρχής ή ιδρύματος που έχει εγκαθιδρυθεί στο εξωτερικό ή εισάγονται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, ημικρατικών οργανισμών ή άλλης δημόσιας αρχής που εδρεύει στη Δημοκρατία.
Στις περιπτώσεις αυτές, αντί εγγύησης, μπορεί να γίνει αποδεκτή μια υπεύθυνη δήλωση της πιο πάνω αρχής, η οποία θα εγγυάται την καταβολή των οφειλομένων δασμών και φόρων στην περίπτωση που προκύψει τελωνειακή οφειλή.
5. Μέγιστη περίοδος προσωρινής εισαγωγής
Η μέγιστη προθεσμία μέσα στην οποία τα εμπορεύματα προσωρινής εισαγωγής πρέπει να έχουν επανεξαχθεί ή να έχουν λάβει νέο τελωνειακό προορισμό είναι είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπαγωγής στο καθεστώς. Για συγκεκριμένες όμως κατηγορίες προσωρινής εισαγωγής ισχύουν μικρότερες προθεσμίες.
6. Εκκαθάριση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής
Το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με ολική απαλλαγή από δασμούς τερματίζεται, όταν τα εμπορεύματα:
(α) επανεξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ·
(β) τεθούν σε ένα άλλο καθεστώς αναστολής ή σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη·
(γ) τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία με καταβολή των εισαγωγικών δασμών ή σε ανάλωση με καταβολή των δασμών και φόρων·
(δ) καταστραφούν κάτω από τελωνειακή επίβλεψη· ή
(ε) εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου.
7. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων στη διεύθυνση:

Διευθύντρια
Τμήματος Τελωνείων,
Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, Λευκωσία.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρχιτελωνείο
1440 Λευκωσία.
Αρ. φαξ:22302031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy.

Προφορικά μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τον Τομέα Προσωρινών Εισαγωγών στα τηλέφωνα 22407526, 22407591, 22407525 ή 22407538.


Εικονίδιο Περιπτώσεις Προσωρινών Εισαγωγών

No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων