English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Ιχνηλασιμότητα και χαρακτηριστικά ασφαλείας καπνικών προϊόντων

Τα άρθρα 15 και 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, αφορούν τη δημιουργία πανευρωπαϊκού συστήματος ιχνηλασιμότητας και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα προϊόντα καπνού με σκοπό την αντιμετώπιση του ζητήματος του παράνομου εμπορίου.

Η Οδηγία 2014/40/ΕΕ μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος 24(Ι)/2017. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 17(12) και 18(4) των περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμών του 2017, Κ.Δ.Π. 84/2017, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Για τον καθορισμό των τεχνικών λεπτομερειών που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας και των χαρακτηριστικών ασφαλείας των προϊόντων καπνού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/573, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/574 και την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/576 που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16/4/2018.

Στα πλαίσια του συστήματος ιχνηλασιμότητας:

  • Όλα τα πακέτα προϊόντων καπνού θα πρέπει να φέρουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό
  • Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, χονδρέμποροι, διανομείς) που εμπλέκονται στο εμπόριο καπνού θα πρέπει να καταγράφουν στο σύστημα τις κινήσεις αυτών των πακέτων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
  • Στα δεδομένα θα έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκοπούς επιβολής του νόμου.

Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο εντοπισμός της διακίνησης των νόμιμων προϊόντων καπνού, ώστε οι αρχές να μπορούν να εντοπίζουν πότε ένα προϊόν διοχετεύεται στην παράνομη αγορά.

Σύμφωνα με το σύστημα χαρακτηριστικών ασφαλείας, όλα τα πακέτα μονάδων προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ θα υποχρεούνται να φέρουν ένα χαρακτηριστικό ασφάλειας που θα αποτελείται από ορατά και μη ορατά στοιχεία, επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν την αυθεντικότητά τους.

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τις:

  • 20 Μαΐου 2019 για τα τσιγάρα και καπνό
  • 20 Μαΐου 2024 για όλα τα άλλα προϊόντα καπνού.

Δευτερεύων πάροχος αποθήκευσης δεδομένων

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/574 της Επιτροπής απαιτεί από την Επιτροπή να διορίζει, μεταξύ των εγκεκριμένων παρόχων πρωτοβάθμιων αποθετηρίων, έναν πάροχο που θα είναι επιφορτισμένος με τη λειτουργία του δευτερεύοντος αποθετηρίου. Ο διορισμός του παρόχου του δευτερεύοντος αποθετηρίου βασίζεται σε αξιολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων και πραγματοποιείται το αργότερο οκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος του Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/573.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή διόρισε ως πάροχο του δευτερεύοντος αποθετηρίου την «Dentsu Aegis Network Switzerland AG».

Ο πάροχος του δευτερεύοντος αποθετηρίου κατάρτισε κατάλογο των προδιαγραφών που απαιτούνται για την ανταλλαγή δεδομένων με το δευτερεύον αποθετήριο και τον δρομολογητή και ένα κοινό λεξικό δεδομένων το οποίο βασίζεται στις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα II του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/574.

Οι προδιαγραφές 1.4.2 που είναι απαραίτητες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των οικονομικών φορέων με τον δρομολογητή και το κοινό λεξικό δεδομένων είναι διαθέσιμα εδώ.

Έντυπα:

Δήλωση νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας για τους παρόχους μηχανισμών αποτροπής των παρεμβάσεων παραποίησης με βάση τα άρθρα 7(2) και 35 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/574 της Επιτροπής.

Εξασφάλιση Κωδικών Οικονομικών Φορέων και Υποστατικών:

Για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων όλοι οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγοραπωλησία καπνικών προϊόντων οφείλουν να εξασφαλίσουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα και μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό για το ή τα υποστατικά τους.

Οι κωδικοί εκδίδονται από τον Εκδότη Κωδικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας. Η αίτηση και η έκδοση των κωδικών γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς οποιαδήποτε χρέωση μέσω σχετικής ιστοσελίδας του Εκδότη. Η ιστοσελίδα με όλες τις σχετικές πληροφορίες είναι η https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis//id-issuer, όπου υπάρχουν και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019-09/2-9-2019%20%20%20FAQs_tobacco_v1.1_0.pdf).

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε εδώ.
Σχετικά Αρχεία:
Download file type AcrobatNotice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules on Tobacco Products (File Size: 161,12Kb)
Download file type AcrobatΑνακοίνωση Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων προς κατασκευαστές και εισαγωγείς τσιγάρων (File Size: 251,41Kb)
Download file type AcrobatEU Secondary List of specifications for Economic Operators, Version 1.0 (File Size: 1391,23Kb)
Download file type AcrobatEU Secondary Data Dictionary for Economic Operators, Version 1.0 (File Size: 949,41Kb)
Download file type WordΕξασφάλιση αναγνωριστικών κωδικών των οικονομικών φορέων και των μονάδων/υποστατικών τους στο σύστημα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων καπνού. (File Size: 117,29Kb)
Download file type AcrobatΟδηγίες για εξασφάλιση κωδικών οικονομικού φορέα και υποστατικών στο σύστημα ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων της ΕΕ (File Size: 123,5Kb)
Download file type AcrobatAπόφαση (ΕΕ) αρ. 2019/691 -2.5.2019 (File Size: 386,9Kb)
Download file type AcrobatΕγχειρίδιο για τους Ενδιαφερομένους (File Size: 980,22Kb)
Download file type AcrobatNotice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules on Tobacco Products (File Size: 161,12Kb)
Download file type AcrobatΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (File Size: 1360,59Kb)
Download file type AcrobatEU System of Tobacco Traceability: Common Reporting Mistakes (File Size: 339,41Kb)
Download file type WordΑνακοίνωση 2.5.2019 (File Size: 111,68Kb)
Download file type WordΑνακοίνωση 28.4.2020 (File Size: 121,88Kb)
Download file type AcrobatΚανονισμός 2018/573 όσον αφορά βασικά στοιχεία των συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων που συνάπτονται στο πλαίσιο του συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού (File Size: 3135,89Kb)
Download file type AcrobatΚανονισμός 2018/574 για τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού (File Size: 5221,39Kb)
Download file type AcrobatΑπόφαση 2018/576 για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού (File Size: 4358,91Kb)


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων