English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Οχήματα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Με πληρωμή εισαγωγικού δασμού και ΦΠΑ
Τελευταία ενημέρωση 22.3.2019

Ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τον περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019 Ν. 39(Ι)/2019 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 22 Μαρτίου 2019, με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρ. 4693, δεν επιβάλλονται φόροι κατανάλωσης στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εισάγονται ή μεταφέρονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Α. Διαδικασία κατά την Άφιξη του Οχήματος στη Δημοκρατία

Τα μηχανοκίνητα οχήματα που εισάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καινούρια ή μεταχειρισμένα, υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό και Φ.Π.Α..

Για καταβληθεί ο εισαγωγικός δασμός και ο Φ.Π.Α., πρέπει να συμπληρωθεί τελωνειακή διασάφηση (ΕΔΕ). Μαζί με το ΕΔΕ πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Τελωνείων τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τελωνειακής αξίας του οχήματος, δηλαδή την τιμή αγοράς συν το ναύλο και τα έξοδα ασφάλισής του μέχρι το λιμάνι ή αεροδρόμιο της εισόδου του στην Κυπριακή Δημοκρατία. Για το σκοπό αυτό οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίζουν το τιμολόγιο αγοράς του οχήματος, φορτωτική ή απόδειξη πληρωμής του ναύλου και ασφαλιστικό έγγραφο (εάν το όχημα είχε ασφαλιστεί).

Κατά τον τελωνισμό μεταχειρισμένων οχημάτων, πέραν των πιο πάνω, πρέπει να προσκομίζεται και το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος από τη χώρα εισαγωγής. Επιπρόσθετα, για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα (εκτός από τα διπλοκάμπινα) απαιτείται και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων – Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφορικά με τη μάζα του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2 –συνδυασμένος κύκλος) του οχήματος (Έντυπο ΤΟΜ119Α – εκδίδεται κατόπιν προσκόμισης στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του οχήματος από τη χώρα εισαγωγής).

Κατά την εισαγωγή καινούριων οχημάτων, αντί του πιστοποιητικού εγγραφής και του εντύπου ΤΟΜ119Α, προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ (EC Certificate of Conformity).

Σε περίπτωση που ένας εισαγωγέας δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε τελωνισμό του οχήματος μπορεί εναλλακτικά να το:

  • εναποθέσει σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης·
  • εισαγάγει προσωρινά στην Κυπριακή Δημοκρατία (ισχύει μόνο για άτομα που επισκέπτονται την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν διαμένουν μόνιμα σε αυτή)·
  • αποστείλει σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.· ή
  • επανεξαγάγει του σε χώρα εκτός της Ε.Ε..

B. Εισαγωγικός Δασμός

Ο εισαγωγικός δασμός για τα οχήματα τα οποία εισάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες εκτός της Ε.Ε. καθορίζεται ομοιόμορφα για όλα τα κράτη-μέλη της και κοινοποιείται στο TARIC, δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστημα δασμολογίου, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_el.htm. Ο συντελεστής εισαγωγικού δασμού διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία, το βάρος και τον κυβισμό της μηχανής του εκάστοτε μηχανοκίνητου οχήματος.

Συγκεκριμένα, για τα επιβατικά αυτοκίνητα ο συντελεστής εισαγωγικού δασμού ανέρχεται στο 10% ενώ για τα εμπορικά οχήματα κυμαίνεται μεταξύ 10% και 22%.

Για μοτοσυκλέτες με κυβισμό μηχανής μέχρι 250 κυβ.εκ ο συντελεστής εισαγωγικού δασμού είναι 8% και για μοτοσικλέτες με κυβισμό μηχανής που υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ ο συντελεστής εισαγωγικού δασμού είναι 6%.

Γ. Φ.Π.Α.

Ο Φ.Π.Α. ο οποίος σήμερα έχει συντελεστή 19%, υπολογίζεται επί της δασμολογητέας αξίας του οχήματος η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:


τιμή αγοράς + έξοδα μεταφοράς + ασφάλιση + εισαγωγικός δασμός


Δ. Εγγραφή Μηχανοκίνητων Οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία

Μετά τον τελωνισμό τους τα οχήματα πρέπει να εγγράφονται για σκοπούς κυκλοφορίας τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τονίζεται ότι αναφορικά με την εγγραφή οχημάτων τα οποία εισάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες εκτός της Ε.Ε. ισχύουν περιορισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ως η αρμόδια αρχή για θέματα εγγραφής και κυκλοφορίας οχημάτων στη Δημοκρατία.

Για περαιτέρω πληροφορίες για θέματα εγγραφής και κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων οι εισαγωγείς καλούνται όπως επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών πριν την εισαγωγή ενός οχήματος, ώστε να ενημερώνονται κατά πόσο είναι δυνατή η εγγραφή του στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σχετικοί σύνδεσμοι επικοινωνίας δίνονται πιο κάτω:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/rtd

Ε. Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να γράψετε στο Τμήμα Τελωνείων στη διεύθυνση:

Διευθύντρια,

Τμήματος Τελωνείων,

Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, Λευκωσία.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Αρχιτελωνείο

1440 Λευκωσία.

Αρ. φαξ: 22302031

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy

Τηλεφωνικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Τελωνειακής Αξίας και Φορολογίας Μηχανοκίνητων Οχημάτων του Αρχιτελωνείου στους αριθμούς 22601746 ή 22601748.
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων